Skip to main content

Достъп до вашия акаунт в Dynamics 365 Customer Insights

Създаване на нов акаунт

Унифицирайте данните си между източниците, за да получите единен поглед върху клиентите, да оптимизирате ангажираността и да откриете аналитични данни, които са в основата на персонализирани изживявания. Съкратете времето спрямо стойността с готова за работа платформа за клиентски данни (CDP), която дава възможност на специалисти по маркетинг, продажби и услуги да адаптират цифрови и индивидуални взаимодействия в мащаб.