Přeskočit na hlavní obsah
Tři zaměstnanci hovoří o svých zaměstnaneckých zkušenostech

Co jsou zaměstnanecké zkušenosti?

Zaměstnanecká zkušenost, zkráceně EX, je pojem, který popisuje, jak zaměstnanec komunikuje se svou prací a pracovištěm a jak je vnímá během svého zaměstnání, od nástupu až po opuštění zaměstnání. Jedná se o relativně nový koncept, který v posledních letech nabývá na síle. Organizace, které investují do zaměstnaneckých zkušeností, se zaměřují na vytváření pracovního prostředí podporující angažovanost, motivaci a závazek zaměstnanců.

Zaměstnanecké zkušenosti ovlivňuje celá řada faktorů, včetně procesů přijímání nových zaměstnanců, firemní kultury, týmové spolupráce, možností kariérního rozvoje, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dokonce i fyzického pracovního prostředí. Pozitivní zaměstnanecké zkušenosti jsou přínosné nejen pro zaměstnance, ale také podporují růst organizace tím, že zvyšují produktivitu, snižují míru fluktuace a zlepšují ziskovost i příjmy.

Proč jsou zaměstnanecké zkušenosti důležité?

Zaměstnanecké zkušenosti mají přímý vliv na obchodní úspěch, a proto představují důležitý faktor pro organizace, které chtějí zlepšit svou pověst, provoz a konečný hospodářský výsledek. Pozitivní zaměstnanecké zkušenosti mohou například zvýšit angažovanost zaměstnanců a morálku, podpořit silnou týmovou spolupráci a zlepšit produktivitu i výkonnost.

Pozitivní zaměstnanecké zkušenosti mohou konkrétně vést k:

 • Vyšší angažovanost a spokojenost zaměstnanců: Zaměstnanci, kteří mají v práci pozitivní zkušenosti, se obecně cítí více propojeni se svými rolemi, kolegy a organizací jako celkem. Tento pocit propojení může vést k vyšší míře zapojení a spokojenosti s prací.
 • Zvýšená produktivita a efektivita: Pokud jsou zaměstnanci angažovaní, motivovaní a spokojení se svým pracovištěm, mají tendenci podávat lepší výkony a odvádět kvalitnější práci.
 • Snížená míra fluktuace a souvisejících nákladů: Angažovaní a spokojení zaměstnanci pravděpodobněji zůstanou ve společnosti dlouhodobě, což snižuje potřebu nákladného náboru a školení.
 • Zlepšení firemní kultury a reputace: Silný smysl pro komunitu, společný cíl zaměstnanců a spokojenější zaměstnanci pomáhají vytvářet pozitivní firemní kulturu a zlepšují pověst organizace v očích veřejnosti.
 • Zvýšená kreativita a inovace: Podpora otevřené komunikace na pracovišti znamená, že se zaměstnanci cítí dobře, když se svými kolegy a vedením sdílejí nápady, nové pohledy a neotřelé myšlení. To může vést k novým inovativním řešením.
 • Lepší služby zákazníkům a vztahy s klienty: Zaměstnanci s většími pravomocemi budou s větší pravděpodobností zaujímat proaktivní přístup k řešení problémů a hledání řešení pro zákazníky a klienty. Zaměstnanci, kteří jsou na svém pracovišti spokojeni, navíc budou na svou práci více hrdí a budou zaměstnavatele reprezentovat v pozitivním světle.
 • Zvýšení ziskovosti a růstu příjmů: Snížení fluktuace zaměstnanců a s ní spojených nákladů může zvýšit ziskovost organizace. Stejně tak zlepšení služeb a spokojenosti zákazníků může vést k vyšší míře udržení zákazníků a vyšším prodejům. Kultura inovací a spolupráce pomáhá v neposlední řadě vytvářet nová řešení, která mohou být přínosem pro konečný hospodářský výsledek společnosti.

To jsou jen některé ze způsobů, jak mohou investice do pozitivních zaměstnaneckých zkušeností přinést prospěch zaměstnancům i celkovému úspěchu firmy.

Faktory, které ovlivňují zaměstnanecké zkušenosti

Pro podniky, které chtějí přilákat špičkové talenty, zůstat konkurenceschopné v dnešním pracovním prostředí a dosáhnout dlouhodobého úspěchu a udržitelnosti, by se měly zaměstnanecké zkušenosti stát prioritou. Zaměstnanecké zkušenosti ovlivňuje několik faktorů, mezi které patří:

Spokojenost zaměstnanců

Pokud jsou zaměstnanci spokojeni se svou prací a cítí se být svým zaměstnavatelem oceňováni, vede to k pozitivnějším zaměstnaneckým zkušenostem. Spokojenost zaměstnanců může zvýšit angažovanost, motivaci a produktivitu, čímž se vytvoří pozitivní cyklus, který je prospěšný jak pro zaměstnance, tak pro organizaci.

Kultura na pracovišti

Sdílené hodnoty, přesvědčení, postoje a chování, které charakterizují organizaci a ovlivňují vzájemnou interakci zaměstnanců i jejich pracovní prostředí, hrají významnou roli při utváření zaměstnaneckých zkušeností. Pozitivní kultura na pracovišti může vytvořit podpůrné a inkluzivní prostředí, kde se zaměstnanci cítí ceněni, respektováni a motivováni k co nejlepším výkonům.

Angažovanost zaměstnanců

Angažovanost zaměstnanců je pojem, který se používá k popisu míry nadšení zaměstnanců pro jejich práci a míry jejich závazku v organizaci. Angažovanost zaměstnanců představuje klíčový aspekt zaměstnaneckých zkušeností – čím více jsou zaměstnanci angažovaní, tím silnější je jejich pocit cíle, spojení a spokojenosti s prací.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Koncept dosažení zdravé rovnováhy mezi pracovními povinnostmi a osobním životem se často označuje jako rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Patří mezi hlavní faktory ovlivňující zaměstnanecké zkušenosti. Organizace, které se zaměřují na osobní pohodu zaměstnanců tím, že jim umožňují udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, mají obvykle spokojenější a produktivnější zaměstnance.

Benefity a výhody

Benefity a výhody představují dodatečné motivační prvky, které organizace nabízejí zaměstnancům nad rámec jejich běžného platu nebo mzdy. Například flexibilní plánování nebo možnost práce na dálku dávají zaměstnancům větší kontrolu nad jejich každodenním životem. Zdravotní pojištění a penzijní plány mohou zlepšit kvalitu jejich života i finanční zabezpečení – to vše přispívá k pozitivním zaměstnaneckým zkušenostem.

Možnosti kariérního rozvoje

Dalším způsobem, jak pozitivně ovlivnit zaměstnanecké zkušenosti, je poskytnout zaměstnancům možnosti kariérního rozvoje. Například školicí programy, mentoring a střídání pracovních pozic mohou vést k vyšší míře angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců a zároveň vytvářet kanál kvalifikovaných talentů, kteří budou v budoucnu připraveni převzít vedoucí pozice.

Co je to rámec zaměstnaneckých zkušeností?

Rámec zaměstnaneckých zkušeností je strukturovaný přístup k organizaci a řízení různých kontaktních bodů, které zaměstnanci v organizaci využívají. Poskytuje komplexní pohled na cestu zaměstnanců a pomáhá organizacím pochopit, jak vytvořit celkově pozitivní a konzistentní zaměstnanecké zkušenosti.

Rámec zaměstnaneckých zkušeností se obvykle skládá z několika klíčových složek. Každá složka je navržena tak, aby odpovídala specifickým potřebám a očekáváním zaměstnanců v různých fázích jejich pracovního života. Mezi tyto příklady patří:

 • Zaškolení
 • Řízení výkonnosti
 • Rozvoj kariéry
 • Uznání a odměny
 • Ukončení

Organizace si mohou vytvořit vlastní rámec zaměstnaneckých zkušeností nebo použít existující modely jako výchozí bod. Nejúčinnější rámce jsou ty, které jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám a kultuře organizace a zároveň se zabývají základními složkami zaměstnaneckých zkušeností.

Jak zlepšit zaměstnanecké zkušenosti

Jakmile vytvoříte rámec zaměstnaneckých zkušeností a určíte konkrétní oblasti ve vaší organizaci, které je třeba zlepšit, musíte vytvořit strategii, jak tyto změny provést. Níže uvádíme několik nápadů, které byste mohli zahrnout do strategie zaměstnaneckých zkušeností.

Vytvoření pozitivní kultury na pracovišti

Kultura pracoviště představuje důležitou součást strategie zaměstnaneckých zkušeností, protože udává tón interakce mezi zaměstnanci navzájem i s organizací. Podniky mohou vytvářet kulturu pracoviště, která je v souladu s jejich hodnotami a podporuje spokojenost zaměstnanců tím, že prosazují otevřené komunikační kanály mezi zaměstnanci a vedením, vybízejí ke spolupráci a týmové práci a zajišťují bezpečné i příjemné pracovní prostředí.

Podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Upřednostňováním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem mohou organizace pomoci zaměstnancům snížit stres a vyhoření, zvýšit spokojenost s prací a zlepšit celkovou pohodu. K možnostem, jak začlenit iniciativy pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem do strategie pro zaměstnance, patří nabídka flexibilních pracovních podmínek, placeného volna, péče o děti na pracovišti a služeb v oblasti duševního zdraví.

Nabídka konkurenceschopných benefitů a výhod

Silná strategie zaměstnaneckých zkušeností zahrnuje nabídku benefitů a výhod, které ukazují, že si organizace svých zaměstnanců váží. Mezi oblíbené benefity patří zdravotní pojištění, penzijní plány, flexibilní rozvržení pracovní doby a další výhody, jako je členství v posilovně a občerstvení zdarma. Zaměstnavatelé se mohou odlišit od ostatních společností tím, že poskytnou jedinečný balíček benefitů, který odpovídá potřebám jejich zaměstnanců.

Investice do možností kariérního rozvoje

Organizace mohou zlepšit zaměstnanecké zkušenosti tím, že dají najevo svůj zájem o rozvoj zaměstnanců. Mezi způsoby, jak urychlit rozvoj zaměstnanců, patří nabídka školicích programů, propojení zaměstnanců s mentory, usnadnění kariérního růstu prostřednictvím křížového školení nebo náročných úkolů a využití řešení zaměstnaneckých zkušeností, které podporuje školení a certifikaci zaměstnanců.

Význam technologií pro zlepšení zaměstnaneckých zkušeností

Vytvoření jednotných digitálních zaměstnaneckých zkušeností – to znamená začlenění technologických nástrojů a řešení do struktury organizace – pomáhá zaměstnancům efektivněji vykonávat jejich práci, snadněji spolupracovat a v případě potřeby pracovat na dálku. Například řešení v oblasti HR, jako je platforma zaměstnaneckých zkušeností, zefektivňují týmovou komunikaci a zajišťují centralizované umístění důležitých nástrojů a zdrojů. Platformy zaměstnaneckých zkušeností využívají funkce HR také k vylepšení zaškolení nových zaměstnanců, řízení výkonnosti a procesu správy benefitů a výhod.

Význam silného řízení zaměstnaneckých zkušeností

Řízením zaměstnaneckých zkušeností se rozumí navrhování, zavádění a optimalizace strategií pro zlepšení celkové zaměstnanecké zkušenosti v organizaci. Cílem řízení zaměstnaneckých zkušeností je vytvořit pozitivní kulturu na pracovišti, která podporuje angažovanost, produktivitu a osobní pohodu zaměstnanců.

Řízení zaměstnaneckých zkušeností zahrnuje celou řadu činností. Níže uvádíme několik kroků, které můžete podniknout v souvislosti s řízením zaměstnaneckých zkušeností:

 • Definujte své cíle. Začněte tím, že definujete, čeho chcete svým úsilím v oblasti zaměstnaneckých zkušeností dosáhnout. Určete oblasti, které chcete zlepšit, a výsledky, kterých chcete dosáhnout.
 • Identifikujte klíčové kontaktní body. Pomocí rámce zaměstnaneckých zkušeností zmapujte různé kontaktní body, které zaměstnanci v rámci vaší organizace využívají. Může se jednat o nábor a zaškolení, každodenní pracovní činnosti a hodnocení výkonnosti, a dokonce i odchody zaměstnanců.
 • Získejte zpětnou vazbu. Získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím průzkumu zaměstnaneckých zkušeností, fokusních skupin nebo individuálních rozhovorů, abyste porozuměli jejich potřebám a problémovým bodům v jednotlivých kontaktních bodech.
 • Analyzujte data. Shromážděná data využijte k tomu, abyste na jejich základě identifikovali vzorce, trendy a příležitosti ke zlepšení v rámci strategie zaměstnaneckých zkušeností.
 • Rozvíjejte iniciativy. Na základě analýzy vypracujte iniciativy, které řeší potřeby a problémové body identifikované zaměstnanci v jednotlivých kontaktních bodech.
 • Implementujte a měřte pokrok. Realizujte svou strategii, pak pravidelně sledujte pokrok a podle potřeby ji upravujte.

Efektivní řízení zaměstnaneckých zkušeností může organizacím přinést řadu výhod, včetně větší spokojenosti a produktivity zaměstnanců, vyšší míry udržení zaměstnanců, lepší pověsti značky, lepšího hodnocení spokojenosti zákazníků a vyšší ziskovosti. Pokud organizace upřednostní zaměstnanecké zkušenosti prostřednictvím strategického plánování a průběžného hodnocení, mohou vytvořit angažovanější pracovníky, kteří se stanou hnací silou dlouhodobého úspěchu.

Zlepšení zaměstnaneckých zkušeností pomocí Microsoft Dynamics 365

Software zaměstnaneckých zkušeností hraje významnou roli při zlepšování zaměstnaneckých zkušeností tím, že poskytuje nástroje a zdroje, které zefektivňují pracovní procesy, zlepšují komunikaci a spolupráci a podporují spokojenost zaměstnanců.

Zjistěte, jak toto řešení HR pomáhá organizacím:

 • Umožněte zaměstnancům získávat potřebné informace prostřednictvím snadno použitelných samoobslužných nástrojů HR a Microsoft Teams.
 • Zjednodušte výhody, kompenzace, pracovní volno a absence, certifikace, školení a programy dodržování předpisů.
 • Přijměte opatření a rychleji se přizpůsobte změnám pomocí škálovatelného řešení HR, které lze snadno propojit se stávajícími a partnerskými systémy.
 • Podpořte lepší rozhodnutí centralizací údajů o pracovnících a pomocí vložených analytických možností k odhalení cenných přehledů.

Nejčastější dotazy

Co jsou zaměstnanecké zkušenosti a proč jsou důležité?

Zaměstnanecká zkušenost, zkráceně EX, je pojem, který popisuje, jak zaměstnanec vnímá svou práci a pracoviště během svého zaměstnání, od nástupu až po opuštění zaměstnání. Organizace, které investují do zaměstnaneckých zkušeností, těží ze zvýšené produktivity, nižší fluktuace a vyšší ziskovosti i příjmů.

Jaké faktory ovlivňují zaměstnanecké zkušenosti?

Zaměstnanecké zkušenosti ovlivňuje několik faktorů, včetně spokojenosti zaměstnanců, kultury na pracovišti, angažovanosti zaměstnanců, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, benefitů a výhod nebo možností kariérního rozvoje.

Jak mohou podniky zlepšit zaměstnanecké zkušenosti?

Firmy mohou zlepšit zaměstnanecké zkušenosti rozvíjením pozitivní kultury na pracovišti, podporou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, nabídkou konkurenceschopných benefitů a výhod, investicemi do příležitostí kariérního rozvoje a používáním softwaru zaměstnaneckých zkušeností, který vytváří zjednodušené digitální prostředí pro zaměstnance.

Jaké jsou výhody pozitivních zaměstnaneckých zkušeností pro firmy a jejich zaměstnance?

Zaměstnanecké zkušenosti mají přímý vliv na obchodní úspěch, a proto představují důležitý faktor pro organizace, které chtějí zlepšit svou pověst, provoz a konečný hospodářský výsledek. Pozitivní zaměstnanecké zkušenosti mohou například zvýšit angažovanost zaměstnanců a morálku, podpořit silnou týmovou spolupráci a zlepšit produktivitu i výkonnost. Pozitivní zaměstnanecké zkušenosti jsou pro zaměstnance přínosné také tím, že zvyšují jejich spokojenost s prací, zlepšují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo podporují kariérní rozvoj a růst.

Jakou roli hrají při zlepšování zaměstnaneckých zkušeností technologie?

Technologie mohou přispět k lepším zaměstnaneckým zkušenostem tím, že jim pomohou efektivněji vykonávat jejich práci, snadněji spolupracovat a v případě potřeby pracovat na dálku. Platforma zaměstnaneckých zkušeností například zefektivňuje týmovou komunikaci a zajišťuje centralizované umístění důležitých nástrojů a zdrojů.

Co je to software zaměstnaneckých zkušeností?

Software zaměstnaneckých zkušeností je typ technologie v oblasti HR, která pomáhá organizacím řídit a zlepšovat zaměstnanecké zkušenosti. Obvykle zahrnuje řadu nástrojů a funkcí určených ke zlepšení různých aspektů cesty zaměstnance, včetně náboru a zaškolení, řízení výkonnosti, správy benefitů a ukončení pracovního poměru.

Co je to řízení zaměstnaneckých zkušeností?

Řízením zaměstnaneckých zkušeností (EXM) se rozumí navrhování, zavádění a optimalizace strategií pro zlepšení celkové zaměstnanecké zkušenosti v organizaci. Cílem řízení zaměstnaneckých zkušeností je vytvořit pozitivní kulturu na pracovišti, která podporuje angažovanost, produktivitu a osobní pohodu zaměstnanců.

Jaké jsou příklady zaměstnaneckých zkušeností?

Zaměstnanecké zkušenosti zahrnují všechny interakce zaměstnance se svým zaměstnavatelem v průběhu celého pracovního života, a také to, jak tyto interakce ovlivňují vnímání organizace ze strany zaměstnanců. Některé příklady bodů a aspektů týkajících se zaměstnaneckých zkušeností zahrnují nábor, zaškolení, fyzické pracovní prostředí, benefity a výhody, hodnocení výkonnosti, možnosti kariérního rozvoje nebo rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Jak zaměstnanecké zkušenosti ovlivňují podnik?

Efektivní řízení zaměstnaneckých zkušeností může firmám přinést řadu výhod, včetně větší spokojenosti a produktivity zaměstnanců, vyšší míry udržení zaměstnanců, lepší pověsti značky, lepšího hodnocení spokojenosti zákazníků a vyšší ziskovosti. Pokud organizace upřednostní zaměstnanecké zkušenosti prostřednictvím strategického plánování a průběžného hodnocení, mohou vytvořit angažovanější pracovníky, kteří se stanou hnací silou dlouhodobého úspěchu.

Co je to průzkum zaměstnaneckých zkušeností?

Průzkum zaměstnaneckých zkušeností je nástroj, který organizace používají ke shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců o jejich zkušenostech a názorech jako zaměstnanců. Průzkum zaměstnaneckých zkušeností je například skvělým způsobem, jak se ujistit, že vaše strategie v oblasti zaměstnaneckých zkušeností podporuje pozitivní kulturu na pracovišti, zajišťuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo nabízí zaměstnancům správné benefity a výhody.