Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι είναι οι θυγατρικές εταιρείες;

Η εξοικείωση με την έννοια της θυγατρικής εταιρείας και με τον τρόπο που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας είναι εξαιρετικά σημαντική για τις στρατηγικές και τον προγραμματισμό, όσο παράλληλα διατηρούνται οι σχέσεις με την επωνυμία, την εταιρική κουλτούρα και τους πελάτες σας.


Εξοικειωθείτε με την έννοια της θυγατρικής εταιρείας

Οι θυγατρικές εταιρείες είναι επιχειρηματικές οντότητες ή εταιρείες που είτε ανήκουν πλήρως σε μια άλλη εταιρεία, γνωστή ως μητρική εταιρεία, είτε ελέγχονται μερικώς από αυτήν. Η μητρική εταιρεία συνήθως κατέχει την ελέγχουσα πλειοψηφία στη θυγατρική εταιρεία, με ποσοστό από 51 έως 99 τοις εκατό. Σε περιπτώσεις όπου η θυγατρική ανήκει εξ ολοκλήρου, δηλαδή στο 100 τοις εκατό, από άλλη εταιρεία, η θυγατρική αποκαλείται και εξ ολοκλήρου θυγατρική.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να γίνει μητρική:

 1. Μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ή
 2. Με τη δημιουργία μιας μικρότερης εταιρείας (θυγατρικής), η οποία θα διαχειρίζεται ορισμένες από τις εργασίες της μητρικής, ώστε η μητρική εταιρεία να εστιάζει σε άλλες στρατηγικές και λειτουργίες.

Ο βαθμός του ελέγχου που ασκεί μια μητρική εταιρεία σε μια θυγατρική εξαρτάται από τη σχέση τους. Υπάρχουν κάποιες που εστιάζουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριότητας και υπάρχουν άλλες που θεωρούνται "οριζόντια ενοποιημένες", δηλαδή εταιρείες που λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο. Οι "κάθετα ενοποιημένες" μητρικές εταιρείες είναι εκείνες που κατέχουν πολλές εταιρείες που εμπλέκονται σε μια αλυσίδα εφοδιασμού ή προϊόντων.


Τα πλεονεκτήματα των θυγατρικών

Οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των μητρικών, όπως:

 1. Αναγνώριση επωνυμίας. Καθώς οι θυγατρικές μεγαλώνουν σε μέγεθος, μπορούν να εδραιώσουν την αναγνώριση της επωνυμίας τους και να αυξήσουν το συνολικό μερίδιο της αγοράς που κατέχουν.
 2. Μείωση κινδύνου. Το πλαίσιο μητρικής/θυγατρικής μετριάζει τους κινδύνους, καθώς δημιουργεί νομικό διαχωρισμό για τα δύο είδη οντότητας. Όταν μια θυγατρική παρουσιάζει ζημία, αυτές οι απώλειες δεν μεταφέρονται άμεσα στη μητρική εταιρεία, αλλά σε περίπτωση πτώχευσης, οι υποχρεώσεις της θυγατρικής ενδέχεται να μεταφερθούν στη μητρική, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η μητρική και οι θυγατρικές εταιρείες αποτελούν νομικά την ίδια εταιρεία.
 3. Αυξημένη αποτελεσματικότητα και επέκταση. Με τη δημιουργία ανεξάρτητων θυγατρικών εταιρειών, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της δημιουργίας ενός στιλ διαχείρισης και μιας εταιρικής κουλτούρας που θα λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα.
 4. Φορολογικά οφέλη. Οι θυγατρικές μπορούν να επωφεληθούν από φορολογικά πλεονεκτήματα, ιδίως στην περίπτωση που η θυγατρική έχει συσταθεί σε διαφορετική πολιτεία ή κομητεία.
 5. Ευκολότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι θυγατρικές μπορούν να συγχωνευθούν ή να πουλήσουν εταιρικές υποδιαιρέσεις ευκολότερα και φθηνότερα από ό,τι αν ήταν μητρική εταιρεία.
 6. Πλεονεκτήματα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να προβαίνουν σε κερδοφόρες δραστηριότητες, όσο παράλληλα διατηρούν την ιδιότητα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης της μητρικής εταιρείας.

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC) και ανώνυμες εταιρείες

Προτού επιλέξετε να δημιουργήσετε τη θυγατρική εταιρεία σας, θα πρέπει να κατανοήσετε πώς σχεδιάζετε να δομήσετε την επιτυχία της επιχείρησής σας σήμερα και στο μέλλον. Μια παραλλαγή της δομής μητρικής-θυγατρικής είναι η αναδιάρθρωση μίας ή και των δύο εταιρειών ως Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (LLC). Οι εταιρείες έχουν την επιλογή να συσταθούν ως ανώνυμη εταιρεία ή ως LLC, αλλά πρώτα πρέπει να αναλογιστείτε πώς αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν αρκετούς παράγοντες μετριασμού κινδύνων, όπως τους φόρους, την τοποθεσία, τις νομικές απαιτήσεις, το κόστος σύστασης και τους μετόχους. Η σύσταση μιας θυγατρικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη, αλλά και άλλα οικονομικά οφέλη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ανώνυμη εταιρεία Α, στην οποία θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των μετοχών της θυγατρικής. Υπάρχει επίσης η επιλογή δημιουργίας θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας Γ, καθώς η ιδιοκτησία θα ήταν μέσω εγγύησης.


Γιατί να συστήσετε μια θυγατρική εταιρεία

Αφού σχηματίσετε μια μονοπρόσωπη θυγατρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC) της οποίας το μοναδικό μέλος είναι η μητρική εταιρεία, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια θυγατρική. Διαχωρίζοντας τους κινδύνους μιας θυγατρικής LLC, διαχωρίζετε όλα τα τοξικά πάγια κεφάλαια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες στη μητρική εταιρεία. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι ποινές προς άλλες θυγατρικές με οικονομικές απώλειες ή βλάβη στη φήμη τους.

Όσο αποκτάτε περισσότερες θυγατρικές, η παρακολούθηση όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σε καθεμία θα αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επέκτασή σας. Ακόμα κι αν η μικρή επιχείρησή σας δεν έχει αυτήν τη στιγμή έλεγχος του αποθέματός, θα χρειαστεί να αξιοποιήσετε μια λύση που παρακολουθεί όλα τα προϊόντα που αγοράσατε, καθώς και λογιστική πάγιων κεφαλαίων για να διασφαλίσετε ότι θα εξασφαλίσετε ισορροπία στο καθολικό σας, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.


Παραδείγματα θυγατρικών εταιρειών

Όταν είστε έτοιμοι να τη διαχωρίσετε από την ταυτότητα και την κουλτούρα της μητρικής εταιρείας σας, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα εταιρική ταυτότητα για τη θυγατρική εταιρεία σας. Έτσι, θα μπορείτε να αξιοποιήσετε το πελατολόγιο της μητρικής εταιρείας σας χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την επωνυμία της. Επίσης, απολαμβάνετε το πλεονέκτημα ότι διαθέτετε πολλαπλές ταυτότητες υπό το καθεστώς μίας ιδιοκτησίας, η καθεμία με τη δική της εταιρική κουλτούρα, δομή διαχείρισης και νομική δομή.

Ένα παράδειγμα είναι η Meta, Inc. Καθώς οι Instagram LLC, Oculus VR LLC και WhatsApp Inc έγιναν θυγατρικές της Facebook μετά την εξαγορά τους από τη Facebook.


Πώς να συστήσετε μια θυγατρική εταιρεία

Πριν προσθέσετε μια θυγατρική στη μικρή ή μεσαία επιχείρησή σας, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Μόλις αποφασίσετε ότι είστε διατεθειμένοι να σταθμίσετε τους κινδύνους, και αφού βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία της θυγατρικής σας.

 1. Επιλέξτε τον τύπο θυγατρικής εταιρείας. Πρέπει να αποφασίσετε μεταξύ θυγατρικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LLC) ή θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας.
 2. Πραγματοποιήστε συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο ή τα διοικητικά στελέχη. Στη συνάντησή σας, πρέπει να δηλώσετε τον τύπο της επιχειρηματικής οντότητας που έχετε επιλέξει και η απόφαση πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο και να αρχειοθετηθεί.
 3. Επιλέξτε πολιτεία. Πρέπει να γνωρίζετε πού θα συστήσετε τη θυγατρική σας και να συμπληρώσετε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη πολιτεία.
 4. Οργανώστε τα έντυπά σας. Προετοιμάστε το καταστατικό που απαιτείται για ανώνυμες εταιρείες ή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC).
 5. Βρείτε το όνομα της θυγατρικής σας. Φροντίστε να βρείτε ένα όνομα που δεν χρησιμοποιείται στην εν λόγω πολιτεία.
 6. Επιλέξτε ποιον θα καταχωρήσετε ως πληρεξούσιο.

Εάν συστήσετε τη θυγατρική ως LLC, καταχωρήστε τη μητρική εταιρεία σας ως ιδιοκτήτη, ενώ εάν είναι ανώνυμη εταιρεία, επιλέξτε τη μητρική εταιρεία ως κάτοχο για το σύνολο των μετοχών της. Αφού υποβάλετε τα έγγραφα σύστασης στον Γενικό Γραμματέα της Πολιτείας (Secretary of State), θα μπορείτε να ξεκινήσετε τη θυγατρική εταιρεία σας.


Προσθήκη σε μια λύση ERP cloud

Μετά τη σύσταση της θυγατρικής σας, τώρα πρέπει να οργανώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις δραστηριότητές σας, τόσο για τη μητρική εταιρεία, όσο και για όλες τις θυγατρικές. Για να διασφαλίσετε ότι παραμένετε ενήμεροι για όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, θα πρέπει να αξιοποιήσετε μια ολοκληρωμένη λύση. Οι λύσεις προγραμματισμού εταιρικών πόρων (ERP) σε cloud σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας σε μία, ενιαία πλατφόρμα. Η προσθήκη αυτής της λύσης θα σας παρέχει την ευελιξία να αναπτύξετε τις διαδικασίες του οργανισμού σας.

Πώς να αναπτύξετε τη θυγατρική εταιρεία σας με το κατάλληλο λογισμικό ERP

Οι θυγατρικές εταιρείες μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την εμβέλεια της επιχείρησής σας και να διεισδύσετε σε νέες αγορές. Διαθέτοντας τις σωστές λύσεις και στρατηγικές για απρόσκοπτη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη, θα μπορείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας με ευκολία.

Το Dynamics 365 Business Central συνδέει τις επιχειρήσεις με τις οικονομικές τους πληροφορίες, καθώς και με τις πωλήσεις, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες και, τελικά, να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών σας.