Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Kaksi henkilöä katselemassa tablettia, oletettavasti tarkastelemassa taloushallinto-ohjelmiston avulla suoritettavien toimintojen tärkeitä etuja

Taloushallinto-ohjelmiston neljä tärkeää etua

Riippumatta siitä, onko johdettavana monialayhtiö vai rakennusyritys, tarkka käsitys taloustilanteesta on välttämätöntä menestymisen ja kasvun kannalta. Omistajat ja johtajat saavat modernin taloushallinto-ohjelmiston avulla nopeasti käyttöönsä merkityksellisiä tietoja veloista, saatavista, käyttöomaisuudesta ja muista tärkeistä taloushallinnon arvopisteistä.

Moderni taloushallintojärjestelmä on kattavan toiminnanohjauksen (ERP)-järjestelmän osa. Sen avulla voi tarkastella ja hallita keskeisiä taloushallintotietoja ja operatiivisia tietoja kätevissä raporttinäkymissä, joissa kaikki taloushallinto- ja liiketoimintatiedot on integroitu yhteen ympäristöön.

Taloushallinto-ohjelmistoa toiminnassaan käyttävät yritykset saavat neljä tärkeää etua, joita käsitellään seuraavasti:


1: Yrityksen taloushallinnon ohjaus

Laadukkaassa taloushallinto-ohjelmistossa on peruskirjanpitotoiminnot, joilla voidaan seurata tuloja ja menoja, vastaavia ja vastattavia sekä poistoja ja joiden avulla voidaan muodostaa tarkkoja raportteja.

Uudistettu peruskirjanpito

Mitä tarkemmin voit seurata ostovelkoja ja myyntisaamisia, sitä helpommin ja tarkemmin voit suunnitella kasvua ja reagointia odottamattomiin tapahtumiin. Voit seurata taloushallinto-ohjelmiston avulla reaaliaikaisesti ostovelkoja, myyntisaamisia, vastaavia ja vastattavia, pitää kirjanpidon ajan tasalla sekä yksinkertaistaa taseen, tuloslaskelman ja kassavirtalaskelman valmistelua.

Monet näistä järjestelmistä auttavat automatisoimaan ostovelkoihin ja myyntisaamisiin liittyviä prosesseja, jolloin manuaaliset prosessit jäävät pois ja yritykset voivat lyhentää tapahtumajaksoja sekä määrittää määritettyjen normien ulkopuolelle jäävät tapahtumat. Tällä tavoin voidaan turvata yrityksen tulovirta ja luottokelpoisuus.

Vinkki

Sekä yritykset että työntekijät ovat jatkuvassa liikkeessä. Tämän vuoksi kannattaa harkita sellaisen taloushallintojärjestelmän hankintaa, jossa tiedot ja analyysit ovat käytettävissä paikasta ja laitteesta riippumatta.

Älykkäät merkitykselliset tiedot auttavat ennakoimaan muutosta

Tällä hetkellä kehittyneimmät taloushallintojärjestelmät auttavat ennakoimaan muutosta tuottamalla tekoälyn ja koneoppimisen avulla merkityksellisiä tietoja tulevasta kassavirrasta. Näin voidaan ennustaa, milloin laskut maksetaan, ja samalla odottamattomat alijäämät muuttuvat ennakoitaviksi tapahtumiksi, joihin voidaan varautua.

Nämä järjestelmät myös sujuvoittavat tarkkojen lyhyt- ja pitkäaikaisten budjettien valmistelu- ja ylläpitoprosessia, jolloin liiketoiminta etenee suunnitellusti ja tietopohjainen strateginen suunnittelu on mahdollista.


2: Taloushallinnon prosessien yksinkertaistaminen ja automatisointi

Markkinoiden parhaat taloushallintoympäristöt tukevat näkyvyyttä ja merkityksellisiä tietoja parantavia ominaisuuksia sekä pilviyhteyksiä, jolloin käyttö on mahdollista missä ja milloin tahansa. Näiden järjestelmien kehittynyt taloushallinto ja automatisoidut työnkulut siirtävät hallinta- ja raportointitoiminnot uudelle tasolle.

Kulujen hallinnan sujuvoittaminen

Manuaalinen kulujenhallinta luo aikaa vieviä tehtäviä työntekijöille, esimiehille ja taloustiimeille. Moderni taloushallintojärjestelmä yksinkertaistaa kuluraporttien täyttämistä ja lähettämistä työntekijöiden osalta sekä vähentää aikaa, joka talousosastolta kuluu näiden raporttien täsmäyttämiseen ja hyväksymiseen.

Vinkki

Paranna tietojen käyttöä. Laadukkaissa taloushallintoympäristöissä käytetään upotettua tekoälyä ja koneoppimista, joiden avulla liiketoimintatietoja voidaan hyödyntää liiketapahtumissa.

Tapahtumien valvonta ja hallinta

Taloushallintojärjestelmän maksuliikenteen hallintatoiminto yksinkertaistaa sekä yrityksen pankkitilien että kyseisiin pankkitileihin liitettyjen rahoitusinstrumenttien, kuten talletuskuittien, sekkien, vekselien ja velkakirjojen, ylläpitoa. Lisäksi se sujuvoittaa tiliotteen täsmäyttämistä.

Kustannusten hallinta

Kehittyneen taloushallinto-ohjelmiston kustannuslaskentatoimintojen avulla yrityksen johto voi siepata kaikki tuotantoon liittyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset ja arvioida niitä. Tämä sekä parantaa merkittävästi kustannuslaskentaprosessin joustavuutta että yksinkertaistaa sitä. Näin johtoryhmä näkee, jos standardeista poiketaan, ja voi tehdä oikaisuja, jotka auttavat hillitsemään kustannuksia jatkossa.

Kaikkien kehittyneimmissä järjestelmissä käyttäjät voivat tuoda tietoja useista taloushallintotietojen säilöistä riippumatta siitä, mistä yksiköstä tai valuutasta on kyse. Tällä tavoin saadaan aidosti maailmanlaajuinen näkymä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.


3: Näkyvyyden lisääminen koko organisaatiossa

Kun taloushallinnon toiminnot ja ERP-järjestelmä on integroitu, yritysjohtajat ja esimiehet saavat käyttöönsä arvokasta tietoa koko organisaatiosta, ja sen avulla voi sitten parantaa budjettien, raporttien ja ennusteiden tarkkuutta. Tällä tavoin kaikkien on helpompi arvioida, millainen vaikutus taloudellisilla päätöksillä on toimintoihin ja toiminnoilla taloudellisiin päätöksiin.

Parantunut nykyisen tilanteen näkymä

Luokkansa parhaat taloushallintojärjestelmät sisältävät liiketoimintatiedon hallintatyökaluja, joiden kattavista ja mukautettavista raporttinäkymistä saa kokonaiskäsityksen yrityksen taloudellisesta tilasta. Lisäksi raporttinäkymissä voi avata raportteja ja porautua rivinimiketietoihin perehtymään tarkemmin taustalla oleviin tapahtumatietoihin. Taloushallinnon ja hallinnan ammattilaiset saavat reaaliaikaisen näkyvyyden tunnuslukuihin ja erittäin tarkkoja raportteja liiketoimintapäätöksen tueksi.

Vinkki

Taloushallintoympäristöjä arvioitaessa kannattaa etsiä järjestelmä, jonka kattaa maantieteellisesti ainakin samat alueet kuin yrityskin. Valitse järjestelmä, joka voi tukea kaikkien niiden maiden lainsäädännön mukaisia vaatimuksia, joissa yritys toimii.

Maailmanlaajuinen näkökulma

Kun monikansallisissa organisaatioissa käytetään kehittynyttä taloushallintojärjestelmää, taloushallinnon ammattilaisten on helppoa sopeutua muuttuviin paikallisiin ja yleismaailmallisiin taloushallinnon vaatimuksiin sekä hallita usein muuttuvaa kansallista ja alueellista verolainsäädäntöä ja muuttuvia raportointivaatimuksia. Tällä tavoin voidaan varmistaa vaatimustenmukaisuus ja pienentää riskejä.

Pilvipalveluja käyttävät modernit taloushallintojärjestelmät antamat yrityksen valtuutetulle henkilökunnalle eri puolilla maailmaa mahdollisuuden tarkastella, analysoida ja päivittää keskeisiä tietoja ja mittareita reaaliaikaisesti missä tahansa ja millä tahansa laitteella.


4: Liiketoiminnan suunnittelemisen ja ennakoinnin parantaminen

Olipa kyse sitten budjetoinnista tai pitkäaikaisesta suunnittelusta tai fuusioiden ja yritysostojen vaikutuksesta, moderni taloushallintojärjestelmä antaa taloushallinnon ammattilaiselle aiempaa paremmat mahdollisuudet arvioida suunniteltujen tai potentiaalisten liiketoimintapäätösten vaikutusta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa.

Tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten edistäminen

Vakaa taloushallintojärjestelmä antaa yritys- ja talousjohtajille mahdollisuuden luoda tietoon pohjautuvia budjetteja sekä suunnitella ja hallita toimintoja. Nämä järjestelmät sujuvoittavat yksityiskohtaisten työvoimabudjettien määrittämistä ja ylläpitoa, mikä yksinkertaistaa työtehtävien ja kompensaatioiden suunnittelua. Tällä tavoin voidaan luoda käyttöomaisuusbudjetteja, jotka laskevat poistot ja kirjaavat kyseisiin käyttöomaisuuseriin liittyvät suunnitellut tapahtumat.

Voit luoda myös projektibudjetteja, joissa on tietoja suunnitelluista työtunneista, kuluista ja maksuista. Lisäksi voit luoda kysyntäennusteita, joissa arvioidaan varaston tuleva kysyntä historiallisten tapahtumatietojen perusteella.

Edistyneiden taloushallintomallien kehittäminen

Taloushallinto-ohjelmiston avulla on helppo luoda kehittyneitä taloushallintomalleja, joilla yritykset voivat arvioida sekä oman nykyisen arvostuksen että vastaavien yritysten tai kilpailijoiden arvostuksen. Yritykset voivat myös kehittää malleja ennustamaan myynnin kasvua, ehdotettujen projektien toteutumiskelpoisuutta ja mahdollisten fuusioiden tai odotettujen taloustilanteiden vaikutusta yritykseen.


Innovaatioiden edistäminen modernin taloushallintojärjestelmän avulla

Kun käytössä on moderni pilvipalveluna käytettävä taloushallintojärjestelmä, organisaatio saa erinomaisen näkyvyyden yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, minkä lisäksi myös taloushallinnon suorituskyky paranee. Taloushallinnon toimintojen automatisoinnin ansiosta taloushallinnon tiimit käyttävät vähemmän aikaa manuaalisiin prosesseihin, joten ne voivat keskittyä liiketoimintaa edistäviin strategioihin.

Aloita yrityksen taloushallinnon parantaminen

Perehdy siihen, miten taloushallinto-ohjelmisto tehostaa budjetointia, ennakointia, raportointia ja päätöksentekoa tietoon perustuvilla merkityksellisillä havainnoilla. Tutustu Dynamics 365 Financeen tai pyydä maksuton kokeiluversio, jolloin näet itse, miten alan kattavin taloushallintoympäristö käytännössä uudistaa liiketoiminnan toimintatapoja.