Gå til hovedinnhold

Dynamics 365-kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling

Tre ansatte som diskuterer ansattopplevelsen

Hva er ansattopplevelse?

Ansattopplevelse er et begrep som beskriver hvordan en ansatt samarbeider med og oppfatter arbeidet og arbeidsstedet sitt gjennom hele ansettelsesperioden, fra rekruttering til avslutning. Det er et relativt nytt konsept som har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Organisasjoner som investerer i ansattopplevelse, fokuserer på å skape et arbeidsmiljø som fremmer engasjement, motivasjon og forpliktelse blant de ansatte.

En rekke faktorer påvirker ansattopplevelsen, inkludert ansettelsesprosesser, firmakultur, gruppesamarbeid, muligheter for karriereutvikling, balansen mellom arbeid og fritid og til og med det fysiske arbeidsmiljøet. En positiv ansattopplevelse er ikke bare til fordel for ansatte, men fremmer organisasjonsutvikling ved å øke produktiviteten, redusere utskiftningsgraden og forbedre lønnsomheten og omsetningen.

Hvorfor er ansattopplevelse viktig?

Ansattopplevelse påvirker forretningssuksessen direkte, noe som gjør det til en viktig faktor for organisasjoner som ønsker å forbedre omdømmet, driften og resultatet. En positiv ansattopplevelse kan for eksempel øke ansattengasjementet og moralen, styrke gruppesamarbeidet og forbedre produktiviteten og ytelsen.

Mer spesifikt kan en positiv ansattopplevelse føre til følgende:

 • Høyere ansattengasjement og bedre jobbtilfredshet: Ansatte som har positive opplevelser på jobb, har som regel mer tilknytning til rollene sine, kollegene sine og organisasjonen som helhet. Denne følelsen av tilknytning kan føre til høyere engasjement og bedre jobbtilfredshet.
 • Økt produktivitet og effektivitet: Når ansatte er engasjert, motivert og fornøyde med arbeidsplassen, har de en tendens til å yte bedre og produsere arbeid av høyere kvalitet.
 • Redusert utskiftningsgrad og tilknyttede kostnader: Engasjerte og fornøyde ansatte vil sannsynligvis bli hos et firma på lang sikt, noe som reduserer behovet for kostbar rekruttering og opplæring.
 • Forbedret firmakultur og omdømme: En sterk følelse av fellesskap, delt formål blant de ansatte og en mer fornøyd arbeidsstyrke er med på å etablere en positiv firmakultur og forbedre organisasjonens omdømme i offentligheten.
 • Forbedret kreativitet og nyskapning: Oppmuntring til åpen kommunikasjon på arbeidsplassen betyr at de ansatte er komfortable med å dele forslag, nye perspektiver og med å tenke nytt med kolleger og ledelsen, som igjen kan føre til nye løsninger.
 • Bedre kundeservice og kunderelasjoner: Ansatte med muligheter har større sannsynlighet for å ta en proaktiv tilnærming til problemløsning og finne løsninger for kunder og klienter. I tillegg vil ansatte som er fornøyde på arbeidsplassen, være mer tilbøyelige til å ha arbeidsstolthet og representere arbeidsgiveren på en positiv måte.
 • Økt lønnsomhet og inntektsvekst: Hvis du reduserer ansattes utskiftningsgrad og tilknyttede kostnader, kan det øke organisasjonens lønnsomhet. På samme måte kan bedre kundeservice og -tilfredshet føre til høyere kundebevaringsgrad og flere salg. Til slutt bidrar en kultur med nyskapning og samarbeid til å skape nye løsninger som kan være til nytte for virksomhetens resultat.

Dette er bare noen av måtene å investere i positiv ansattopplevelse på som kan være til nytte for de ansatte og den totale fremgangen til et firma.

Faktorer som påvirker ansattopplevelsen

Prioritering av ansattopplevelse bør være et fokusområde for virksomheter som ønsker å prioritere talenter, være konkurransedyktige i dagens ansettelseslandskap og oppnå langsiktig suksess og bærekraft. Det er flere faktorer som påvirker ansattopplevelsen, blant andre følgende:

Fornøyde ansatte

Når ansatte er fornøyde med jobben sin og føler seg verdsatte av arbeidsgiveren, fører det til en mer positiv ansattopplevelse. Fornøyde ansatte kan øke engasjementet, motivasjonen og produktiviteten, noe som skaper en god sirkel med fordeler for både de ansatte og organisasjonen.

Arbeidsplasskultur

De delte verdiene, holdningene og atferden som karakteriserer en organisasjon og påvirker hvordan ansatte samhandler med hverandre og arbeidsmiljøet på, spiller en viktig rolle i å forme ansattopplevelsen. En positiv arbeidsplasskultur kan skape et støttende og inkluderende miljø der ansatte verdsettes, respekteres og motiveres til å yte sitt beste.

Ansattengasjementet

Ansattopplevelse er et begrep som brukes til å beskrive nivået av entusiasme en ansatt har for arbeidet, i tillegg til forpliktelsesnivået de har til en organisasjon. Ansattengasjement er et kritisk aspekt ved ansattopplevelse – jo mer engasjert en ansatt er, jo sterkere følelse av formål, tilknytning og jobbtilfredshet.

Arbeidslivsbalanse

Konseptet med å oppnå en sunn balanse mellom arbeidsansvar og personlig liv kalles ofte arbeidslivsbalanse, og det er en viktig faktor som påvirker ansattopplevelse. Organisasjoner som fokuserer på ansattes velbefinnende ved å oppmuntre og gi de ansatte muligheter til å opprettholde arbeidslivsbalanse, har en tendens til å ha en mer produktiv arbeidsstyrke.

Fordeler

Fordeler er flere insentiver som organisasjoner tilbyr ansatte utover vanlige lønn. Alternativer for fleksibel planlegging eller eksternt arbeid gir for eksempel ansatte bedre styring over dagliglivet, mens helseforsikring og pensjonsplaner kan forbedre livskvaliteten og den økonomiske sikkerheten – som alle bidrar til positiv ansattopplevelse.

Muligheter for karriereutvikling

Å gi ansatte utviklingsmuligheter er en annen måte å ha en positiv innvirkning på ansattopplevelse på. Opplæringsprogrammer, mentorstillinger og jobbrotasjoner kan for eksempel føre til høyere ansattengasjement og bedre jobbtilfredshet, samtidig som det bygger en kanal med talenter til å ta på seg lederroller i fremtiden.

Hva er et rammeverk for ansattopplevelse?

Et rammeverk for ansattopplevelse er en strukturert tilnærming til iverksetting og administrasjon av de ulike kontaktpunktene som ansatte har i en organisasjon. Det gir en omfattende oversikt over ansattreisen og hjelper organisasjoner med å forstå hvordan de kan opprette en samlet positiv og konsekvent ansattopplevelse.

Et rammeverk for ansattopplevelse består vanligvis av flere nøkkelkomponenter. Hver komponent er utformet for å ta opp de bestemte behovene og forventningene til ansatte på forskjellige stadier i ansettelseslivssyklusen. Noen eksempler på dette kan være følgende:

 • Innføring
 • Ytelsesstyring
 • Karriereutvikling
 • Anerkjennelse og belønninger
 • Avslutning

Organisasjoner kan utvikle sitt eget rammeverk for ansattopplevelser eller bruke eksisterende modeller som utgangspunkt. De mest effektive rammeverkene er de som er tilpasset de unike behovene og den unike kulturen i organisasjonen, samtidig som de tar opp kjernekomponentene i ansattopplevelsen.

Slik forbedrer du ansattopplevelsen

Når du har utformet et rammeverk for ansattopplevelse og identifisert bestemte områder i organisasjonen som har forbedringspotensial, ønsker du å lage en strategi for å utføre disse endringene. Nedenfor finner du noen forslag du kan vurdere å ta med i en strategi for ansattopplevelse.

Skap en positiv arbeidsplasskultur

Arbeidsplasskultur er en viktig del av en strategi for ansattopplevelse fordi det setter standarden for hvordan ansatte samhandler med hverandre og organisasjonen på. Virksomheter kan skape en arbeidsplasskultur som samkjøres med verdiene til virksomheten og støtter ansattilfredshet ved å sørge for åpne kommunikasjonskanaler mellom ansatte og ledelsen, noe som oppmuntrer til samarbeid og sikre et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø.

Tilby støtte for arbeidslivsbalanse

Ved å prioritere arbeidslivsbalanse kan organisasjoner bidra til at ansatte reduserer stress og utbrenthet, øke jobbtilfredsheten og forbedre trivselen generelt. Noen forslag til hvordan du bruker initiativer for arbeidslivsbalanse i strategien for ansattopplevelse, omfatter fleksible arbeidsavtaler, betalt permisjon, barnepass på jobben og tjenester for mental helse.

Tilby konkurransedyktige fordeler

En god strategi for ansattopplevelse omfatter fordeler som viser at en organisasjon setter pris på de ansatte. Populære fordeler omfatter helseforsikring, pensjonsplaner, fleksibel planlegging og andre goder som medlemskap på treningssenter og gratis snack. Arbeidsgivere kan skille seg fra andre selskaper ved å gi en unik fordelspakke som oppfyller behovene til de ansatte.

Invester i muligheter for karriereutvikling

Organisasjoner kan forbedre ansattopplevelsen ved å vise forpliktelsen sin til ansattutvikling. Noen måter å fremskynde ansattutviklingen på omfatter opplæringsprogrammer, sette ansatte i kontakt med mentorer, tilrettelegge for karriereutvikling gjennom tverrfaglig opplæring samt å bruke en løsning for ansattopplevelse som støtter arbeidsstyrkeopplæring og -sertifisering.

Rollen til teknologi i forbedring av ansattopplevelsen

Oppretting av effektiv digital ansattopplevelse – det vil si bruk av teknologiverktøy og -løsninger i organisasjonen – hjelper ansatte med å gjøre jobben sin mer effektivt, samarbeide lettere og jobbe eksternt når det er nødvendig. Personalløsninger, som en plattform for ansattopplevelse, kan for eksempel effektivisere medarbeiderkommunikasjon og gi et sentralisert sted for viktige verktøy og ressurser. Plattformer for ansattopplevelse bruker også personalfunksjoner til å forbedre innføringen av nyansatte, ytelsesstyring og prosessen for administrasjon av fordeler.

Viktigheten av å ta i bruk god administrasjon for ansattopplevelse

Administrasjon av ansattopplevelse er praksisen med å utforme, implementere og optimalisere strategier for å forbedre den helhetlige ansattopplevelsen i en organisasjon. Målet med administrasjon av ansattopplevelsen er å skape en positiv arbeidsplasskultur som fremmer ansattengasjement, produktivitet og trivsel.

En rekke aktiviteter utgjør administrasjon av ansattopplevelsen. Nedenfor finner du noen trinn du kan ta for å administrere ansattopplevelsen:

 • Definer målene. Start med å definere hva du ønsker å oppnå med innsatsen for ansattopplevelse. Identifiser områdene du vil forbedre, og resultatene du håper å oppnå.
 • Identifiser nøkkelkontaktpunkter. Bruk rammeverket for ansattopplevelse til å kartlegge de ulike kontaktpunktene som de ansatte har i organisasjonen. Dette kan blant annet være rekruttering og innføring, daglige arbeidsaktiviteter og ytelsesvurderinger og til og med ansattavslutninger.
 • Samle inn tilbakemelding. Samle inn tilbakemelding fra ansatte via en undersøkelse om ansattopplevelse, fokusgrupper eller personlige intervjuer for å forstå behovene og problemområdene ved hvert kontaktpunkt.
 • Analyser data. Bruk dataene du har samlet inn, til å forme strategien for ansattopplevelse ved å identifisere mønstre, trender og muligheter for forbedringer.
 • Utvikle initiativer. Basert på analysen kan du utvikle initiativer som håndterer behovene og problemområdene som identifiseres av ansatte ved hvert kontaktpunkt.
 • Implementer og mål fremdrift. Sett strategien til live, overvåk fremdriften regelmessig og foreta justeringer etter behov.

Effektiv administrasjon av ansattopplevelse kan hjelpe organisasjoner med å realisere en rekke fordeler, blant andre økt ansattilfredshet og produktivitet, høyere bevaringsgrader, bedre merkeomdømme, bedre kundetilfredshet og bedre lønnsomhet. Ved å prioritere ansattopplevelsen gjennom strategisk planlegging og pågående vurderingsarbeid kan organisasjoner skape en mer engasjert arbeidsstyrke som fremmer langsiktig suksess.

Forbedre ansattopplevelsen med Microsoft Dynamics 365

Programvare for ansattopplevelse spiller en viktig rolle i å forbedre ansattopplevelsen ved å tilby verktøy og ressurser som effektiviserer arbeidsprosesser, forbedrer kommunikasjon og samarbeid og støtter ansattilfredshet.

Finn ut hvordan denne personalløsningen hjelper organisasjoner:

 • Sørg for at de ansatte får tak i informasjonen de trenger, via brukervennlige, selvbetjente personalverktøy og Microsoft Teams.
 • Forenkle fordeler, kompensasjon, fridager og fravær, sertifiseringer, opplæring og samsvarsprogrammer.
 • Tilpass deg til endringer raskere med en skalerbar personalløsning som det er enkelt å knytte til eksisterende systemer og partnersystemer.
 • Ta bedre beslutninger ved å sentralisere data om arbeidsstyrken og bruke innebygd analyse for å oppdage verdifull innsikt.

Vanlige spørsmål

Hva er ansattopplevelse og hvorfor er det viktig?

Ansattopplevelse er et begrep som beskriver hvordan en ansatt opplever arbeidet og arbeidsstedet sitt gjennom hele ansettelsesperioden, fra rekruttering til avslutning. Organisasjoner som investerer i ansattopplevelse, drar nytte av økt produktivitet, redusert utskiftningsgrad og bedre lønnsomhet og inntekter.

Hvilke faktorer påvirker ansattopplevelsen?

Det er flere faktorer som påvirker ansattopplevelsen, blant andre ansattilfredshet, arbeidsplasskultur, ansattengasjement, arbeidslivsbalanse, fordeler og muligheter for karriereutvikling.

Hvordan kan virksomheter forbedre ansattopplevelsen?

Virksomheter kan forbedre ansattopplevelse ved å skape en positiv arbeidsplasskultur, gi støtte for arbeidslivsbalanse, tilby konkurransedyktige fordeler, investere i karriereutviklingsmuligheter og bruke programvare for ansattopplevelse som skaper en effektiv digital ansattopplevelse.

Hva er fordelen med en positiv ansattopplevelse for firmaer og de ansatte?

Ansattopplevelse påvirker forretningssuksessen direkte, noe som gjør det til en viktig faktor for organisasjoner som ønsker å forbedre omdømmet, driften og resultatet. En positiv ansattopplevelse kan øke ansattengasjement og moralen, styrke gruppesamarbeidet og forbedre produktiviteten og ytelsen. En positiv ansattopplevelse gir også de ansatte fordeler ved å øke jobbtilfredshet, forbedre arbeidslivsbalanse og oppmuntre til karriereutvikling og -vekst.

Hvilken rollen spiller teknologi i forbedring av ansattopplevelse?

Teknologi kan bidra til bedre ansattopplevelse ved å hjelpe de ansatte med å gjøre jobben sin mer effektivt, samarbeide lettere og jobbe eksternt når det er nødvendig. En plattform for ansattopplevelse kan effektivisere medarbeiderkommunikasjon og gi et sentralisert sted for viktige verktøy og ressurser.

Hva er programvare for ansattopplevelse?

Programvare for ansattopplevelse er en type personalteknologi som hjelper organisasjoner med å administrere og forbedre ansattopplevelsen. Den inneholder som regel en rekke verktøy og funksjoner som er utformet for å forbedre forskjellige aspekter ved ansattreisen, deriblant rekruttering og innføring, ytelsesstyring, administrasjon av fordeler og avslutning.

Hva er administrasjon av ansattopplevelse?

Administrasjon av ansattopplevelse er praksisen med å utforme, implementere og optimalisere strategier for å forbedre den helhetlige ansattopplevelsen i en organisasjon. Målet med administrasjon av ansattopplevelsen er å skape en positiv arbeidsplasskultur som fremmer ansattengasjement, produktivitet og trivsel.

Hva er noen eksempler på ansattopplevelse?

Ansattopplevelse omfatter alle samhandlinger en ansatt har med arbeidsgiveren gjennom hele ansettelseslivssyklusen, og hvordan samhandlingen påvirker den ansattes oppfatning av en organisasjon. Noen eksempler på kontaktpunkter og vurderinger for ansattopplevelse omfatter rekruttering, ansettelse, fysisk arbeidsmiljø, fordeler, ytelsesvurderinger, muligheter for karriereutvikling og arbeidslivsbalanse.

Hvordan påvirker ansattopplevelsen virksomheten?

Effektiv administrasjon av ansattopplevelse kan hjelpe virksomheter med å realisere en rekke fordeler, blant andre økt ansattilfredshet og produktivitet, høyere bevaringsgrader, bedre merkeomdømme, bedre kundetilfredshet og bedre lønnsomhet. Ved å prioritere ansattopplevelsen gjennom strategisk planlegging og pågående vurderingsarbeid kan organisasjoner skape en mer engasjert arbeidsstyrke som fremmer langsiktig suksess.

Hva er en undersøkelse om ansattopplevelse?

En undersøkelse om ansattopplevelse er et verktøy som brukes av organisasjoner til å samle tilbakemelding fra ansatte om opplevelser og oppfattelser som en ansatt. En undersøkelse av ansattopplevelse er for eksempel en god måte å sørge for at strategien for ansattopplevelse skaper en positiv arbeidsplasskultur, gir støtte for arbeidslivsbalanse og tilbyr de riktige fordelene til de ansatte.