Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dwie osoby patrzące na tablet, prawdopodobnie rozważające największe korzyści płynące z realizacji operacji przy użyciu oprogramowania do zarządzania finansami

4 kluczowe korzyści ze stosowania oprogramowania do zarządzania finansami

Niezależnie od tego, czy jest prowadzisz konglomerat, czy firmę budowlaną — dokładny obraz sytuacji finansowej ma podstawowe znaczenie, jeśli chcesz osiągnąć sukces i rozwijać firmę. Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania finansami umożliwia właścicielom i menedżerom szybszy dostęp do lepszych szczegółowych informacji o zobowiązaniach, należnościach, środkach trwałych i innych kluczowych punktach danych finansowych.

Jako część kompleksowej platformy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nowoczesne rozwiązanie do zarządzania finansami umożliwia wyświetlanie najważniejszych informacji finansowych i operacyjnych przy użyciu łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych, które integrują wszystkie dane finansowe i biznesowe w obrębie jednej platformy.

Oto cztery kluczowe korzyści, jakie firmy uzyskują, wykonując swoje operacje za pomocą oprogramowania do zarządzania finansami:


1. Przejęcie kontroli nad finansami firmy

Każda platforma do zarządzania finansami wysokiej jakości będzie oferować podstawowe funkcje do księgowania, które umożliwiają kontrolowanie przychodów i wydatków, aktywów i pasywów oraz amortyzacji w celu uzyskania dokładnych sprawozdań finansowych.

Przekształcaj podstawy księgowania

Im ściślej kontrolujesz zobowiązania i należności, tym łatwiej i dokładniej możesz planować rozwój i reagować na nieoczekiwane sytuacje. Oprogramowanie do zarządzania finansami umożliwia kontrolowanie zobowiązań, należności, aktywów i pasywów w czasie rzeczywistym, a w konsekwencji utrzymywanie aktualnych danych w księdze głównej oraz upraszczanie procesów przygotowywania bilansu, zestawienia zysków i zestawienia przepływów pieniężnych.

Wiele z tych platform ułatwia automatyzowanie procesów związanych ze zobowiązaniami i należnościami, eliminując procesy ręczne i umożliwiając firmie skracanie cykli transakcji oraz identyfikację transakcji, które wykraczają poza ustalone normy — i chroniąc w ten sposób strumień przychodów firmy oraz jej pozycję kredytową.

Porada

Firma nie stoi w miejscu — Twoi pracownicy też nie. Rozważ zastosowanie platformy zarządzania finansami, która umożliwia dostęp do danych oraz analizowanie ich poza biurem i na kilku urządzeniach.

Przewiduj zmiany dzięki funkcji Intelligent Insights

Obecnie najbardziej zaawansowane platformy zarządzania finansami pomagają osiągnąć ten cel, wprowadzając do użycia sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, które pozwalają na uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat przyszłych przepływów pieniężnych, prognozowanie, gdy faktury zostaną zapłacone, oraz przekształcanie nieoczekiwanych niedoborów w przewidywalne zdarzenia, na które można się przygotować.

Platformy tego typu usprawniają również proces przygotowywania i obsługi szczegółowych budżetów krótko-i długoterminowych, dzięki czemu można kontrolować budżety i przeprowadzać bardziej świadome planowanie strategiczne.


2. Upraszczanie i automatyzowanie procesów finansowych

Najlepsze platformy do zarządzania finansami na rynku obsługują zaawansowane funkcje zapewniające lepszą widoczność i szczegółowe informacje, a także dostęp do danych z każdego miejsca i w dowolnym momencie dzięki łączności w chmurze. Platformy te oferują zaawansowane możliwości zarządzania finansami i zautomatyzowane przepływy pracy, które przenoszą działania związane z zarządzaniem i raportowaniem na wyższy poziom.

Usprawniaj zarządzanie wydatkami

Zarządzanie wydatkami wprowadzanymi ręcznie generuje czasochłonne zadania do wykonania przez pracowników, menedżerów i zespoły finansowe. Nowoczesna platforma zarządzania finansami upraszcza proces wypełniania i przesyłania raportów dotyczących wydatków przez pracowników etatowych oraz skraca czas, który dział finansowy spędza na ich uzgadnianiu i zatwierdzaniu.

Porada

Zdobądź więcej informacji, używając swoich danych. Technologie AI i uczenia maszynowego osadzone na platformach finansowych najwyższej klasy wprowadzają analizę biznesową do transakcji biznesowych.

Monitoruj transakcje i zarządzaj nimi

Funkcja zarządzania gotówką i bankami na platformie do zarządzania finansami upraszcza obsługę kont bankowych firmy oraz instrumentów finansowych związanych z tymi kontami — takimi jak dokumenty wpłaty, czeki, weksle i skrypty dłużne — a także upraszcza uzgadnianie wyciągów bankowych.

Przejmij kontrolę nad kosztami

Funkcje rachunku kosztów wbudowane w zaawansowanym oprogramowaniu do zarządzania finansami umożliwiają zespołowi zarządzającemu firmą przechwytywanie i ocenianie wszystkich kosztów stałych i zmiennych skojarzonych z produkcją. Zwiększa to znacząco elastyczność i prostotę procesu rachunku kosztów, umożliwiając zespołowi uwzględnianie odchyleń od ustalonych standardów oraz dokonywanie korekt ułatwiających kontrolowanie kosztów w przyszłości.

Najbardziej zaawansowane platformy umożliwiają użytkownikom importowanie danych z wielu repozytoriów danych finansowych — w obrębie różnych jednostek i walut — w celu uzyskania prawdziwie globalnego widoku pozycji finansowej firmy.


3. Zwiększanie widoczności w całej organizacji

Dzięki zintegrowaniu funkcji zarządzania finansami z rozwiązaniem Platforma ERP liderzy biznesowi i menedżerowie mogą uzyskiwać dostęp do cennych danych z całej organizacji w celu zwiększenia dokładności budżetów, raportów i prognoz. Ułatwia to wszystkim użytkownikom ocenę wpływu decyzji finansowych na operacje i odwrotnie.

Uzyskaj lepszy widok danych na temat Twojej sytuacji

Najlepsze w swojej klasie platformy do zarządzania finansami obejmują narzędzia do analizy biznesowej, które prezentują kompleksowe, dostosowywane pulpity nawigacyjne pozwalające na uzyskiwanie wszechstronnego wglądu w pozycję finansową firmy, a także na dostęp do powiązanych raportów finansowych. Oferują one również możliwość przechodzenia do szczegółów dotyczących pozycji wiersza w celu dokładnego zbadania podstawowych danych transakcji. Pracownicy działu finansów i członkowie kadry zarządzającej w czasie rzeczywistym uzyskują dostęp do obrazu kluczowych metryk i niezwykle dokładnych raportów, które wspierają proces podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Porada

Podczas wypróbowywania platform do zarządzania finansami szukaj rozwiązania działającego na poziomie globalnym, takim jak co najmniej poziom działania Twojej firmy. Wybierz platformę, która będzie zdolna do obsługi wymagań prawnych wszystkich krajów, w których pracujesz.

Zyskaj perspektywę globalną

W przypadku organizacji wielonarodowych rozbudowana platforma do zarządzania finansami umożliwia pracownikom działów finansowych szybkie dostosowywanie się do zmieniających się lokalnych i globalnych wymagań finansowych oraz zarządzanie często modyfikowanymi krajowymi i regionalnymi wymaganiami podatkowymi, przepisami prawa i zasadami sprawozdawczości, zapewniając zgodność i redukując ryzyko.

Korzystając z chmury, nowoczesne platformy do zarządzania finansami umożliwiają autoryzowanemu personelowi w całej firmie i na całym świecie wyświetlanie, analizowanie i aktualizowanie kluczowych danych i metryk w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i z dowolnego urządzenia.


4. Usprawnianie planowania biznesowego i prognozowania

Od budżetowania przez planowanie długoterminowe do oceny wpływu fuzji i przejęć, nowoczesna platforma zarządzania finansami umożliwia pracownikom działów finansowych dokładniejsze ocenianie i szacowanie skutków planowanych lub potencjalnych decyzji biznesowych dotyczących sytuacji finansowej firmy w przyszłości.

Podejmuj bardziej świadome decyzje biznesowe

Niezawodna platforma zarządzania finansami umożliwia liderom biznesowym i finansowym tworzenie budżetów opartych na danych w celu planowania i kontrolowania operacji. Platformy te usprawniają konfigurowanie i konserwację szczegółowych budżetów personelu, co pozwala na upraszczanie planowania pozycji i wynagrodzeń oraz na tworzenie budżetów środków trwałych, które obliczają amortyzację i rejestrują planowane transakcje związane z tymi środkami.

Możesz również tworzyć budżety projektów zawierające szczegóły dotyczące planowanych godzin, wydatków i opłat, a także generować prognozy popytu, aby oszacować przyszłe zapotrzebowanie na zapasy na podstawie historycznych danych transakcji.

Opracowuj zaawansowane modele finansowe

Oprogramowanie do zarządzania finansami ułatwia tworzenie złożonych modeli finansowych, które umożliwiają firmom wycenę bieżącej wartości oraz innych firm lub konkurentów. Firmy mogą także opracowywać modele w celu prognozowania wzrostu sprzedaży, efektywności proponowanych projektów oraz wpływu możliwych fuzji lub przewidywanych warunków ekonomicznych na swoją działalność.


Wprowadzaj innowacje przy użyciu nowoczesnej platformy zarządzania finansami

Dzięki wdrożeniu nowoczesnej platformy do zarządzania finansami w chmurze Twoja organizacja uzyskuje wgląd w szczegóły kondycji finansowej firmy i ulepszone wyniki finansowe. Automatyzując operacje finansowe, umożliwiasz zespołom finansowym skracanie czasu poświęcanego procesom ręcznym i skoncentrowanie się na strategiach ułatwiających rozwój firmy.

Rozpocznij usprawnienie zarządzania finansami w firmie

Odkryj sposób, w jaki oprogramowanie do zarządzania finansami zwiększa możliwości budżetowania, prognozowania, raportowania i podejmowania decyzji dzięki wynikom analiz opartych na danych. Poznaj aplikację Dynamics 365 Finance lub poproś o bezpłatną wersję próbną, aby dowiedzieć się, jak jedna z najbardziej wszechstronnych platform finansowych w branży przekształca sposób działania firmy.