Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som tittar på en bärbar dator och troligen ägnar sig åt attitydanalys

Vad är attitydanalys?

När företag omvandlar sina lösningar och processer digitalt finner de också att de behöver omvandla sin interaktion med – och i synnerhet förstå – sina kunder för att lyckas.

Men det handlar om mer än bara enkla kundenkäter. Du måste engagera dig aktivt i samtalen om vad kundbasen anser om ditt varumärke. Och med attitydanalys kan du ta reda på det.


Definiera attitydanalys

Attitydanalys, som ibland kallas för åsiktsutvinning eller artificiell intelligens för känslor, är en språkteknologi som fastställer om ett innehåll är positivt, negativt eller neutralt. Genom att analysera text och statistik kan ett attitydanalysverktyg förstå vad kunderna säger, hur de säger det och vad de verkligen menar – både ur en individs och ur allmänhetens perspektiv.

Attitydanalys brukar användas för att fastställa kundens röst i feedbackmaterial och kanaler som recensioner, enkäter, webbartiklar och sociala medier. Allt eftersom språket utvecklas kan det bli svårare att förstå avsikten genom dessa kanaler, och att följa ordlistornas definitioner kan leda till fel slutsatser.

Med ett algoritmbaserat attitydanalysverktyg anpassat efter kundernas behov, kan du ta reda på vad dina kunder vill ha och behöver från din produkt, tjänst eller lösning och hur deras åsikter förändras över tiden.

Några typer av attitydanalyser är:

 • Aspektbaserad – tar särskilt reda på vad kunderna disktuerar, som produktpriser i onlinerecensioner, men även enskilda kunders sentiment.
 • Känsloigenkänning – identifierar känslor genom att associera vissa ord men ett visst sentiment.
 • Detaljerad – analyserar sentiment över hela skalan (mycket positiv, positiv, neutral, negativ eller mycket negativ) vilket gör det lättare att fastställa kundernas åsikter på en mer detaljerade nivå.
 • Avsikt – definiera dina kunders avsikter så att du kan förstå om de handlar eller gör efterforskningar, och om du behöver spåra och hitta dem senare.

Hur attitydanalys används

Förr förlitade sig företag på frågeformulär och enkäter för att få reda på kunders åsikter. Enkäten Net Promoter Score (NPS) sammanställde och utvärderade exempelvis information som behövdes för att mäta kunders villighet att rekommendera ett företag. Detta kan vara värdefullt, men det kan också brista kraftigt i förmågan att ge några djupare insikter om kundupplevelser – exempelvis i samband med inköp – från alla dina digitala kanaler.

Attitydanalys kan dock överbrygga den klyftan.

Genom att övervaka, identifiera och lyfta ut kunders åsikter och attityder ur text kan attitydanalys bidra till att få fram avsikten med varje kommentar, gillande i sociala medier, förslag, klagomål och fråga. Och därmed hjälpa dig att snabbt tillgodose kundernas ständigt förändrade behov.

Genom att analysera insamlade data får du en sammanfattning av varje kunds reaktion, samt annan ytterligare feedback som kan bidra till att forma allmänhetens uppfattning om din produkt eller ditt företag. När sådana data läggs in i attitydspektrumet Positiv, Neutral eller Negativ kan du se vad som fick kunden att fälla det omdömet, och därmed åskådliggöra de åsikter som beskriver kundens attityd till och känslor angående ett visst ämne.

Dessa åsikter klassificeras därefter som direkta (”Detta är den bästa produkten jag någonsin använt!”) eller jämförande (”Produkt A passade in bättre i min organisation än Produkt B.”). Även om dessa ofta är lätta att tolka är det viktigt att också beakta att vissa av dem kan behöva en närmare granskning. Klassificeringar som är implicita (”Företaget vet vad de behöver göra för att förbättra denna produkt.”) och explicita (”Funktion A är lätt att använda.”), samt ordalydelser som är positiva men innehåller ett negativt ord, kan vara svåra att analysera och kan behöva viss manuell granskning eller anpassning till dina attitydmodeller.

Men när dessa nyckelord och fraser för vad andra tycker om er har hittats så kan de hjälpa dig att planera nästa steg för din organisation. Men först måste du förstå hur attitydanalys verkar till förmån för ditt företag.


Förstå hur attitydanalys fungerar

I attitydanalys tillämpas olika flera tekniker som reducerar alla ord från din kund till ett enda åtgärdbart ärende. I attitydanalysprocessen ingår följande fyra steg:

 1. Indela texten i komponenter: meningar, fraser, förekomster och ordklasser.
 2. Identifiera varje fras och komponent.
 3. Tilldela varje fras en attitydbedömning i form av plus- eller minuspoäng.
 4. Sammanställa bedömningar för slutlig attitydanalys.

Genom att komma ihåg beskrivande ord och fraser för att tilldela dessa en attitydviktning kan du och ditt team bygga upp ett attitydbibliotek. Ditt bestämmer genom manuell bedömning hur starkt eller svagt varje ord ska vara, och den motsvarande frasbedömningens polaritet med beaktande av om denna är positiv, negativ eller neutral. Flerspråkiga attitydanalysmotorer måste också ha upprätthålla unika bibliotek för varje språk som stöds genom konsekvent bedömning, nya fraser och utrensning av irrelevanta termer.

Attitydanalys kan reducera dessa metoder till tre olika kategorier:

Automatiserad

En blandning av statistik-, NLP- och maskininlärningsalgoritmer för identifiering av attityder. Systemet har lärts upp i att associera indata med motsvarande utdata, dvs. kundens text med polaritet. Maskiner klassificeras med indata och kan efter inlärning anpassa sig med tiden. Detta kan testas med ytterligare data för att få bättre förutsägelser.

Regelbaserad

Den enklaste formen av attitydanalys utforskar ord och fraser och fastställer dessas associerade attityder med hjälp av ordlistor och lexikon. Den här metoden fungerar bra med direkta och implicita åsikter. Detta system är snabbt och enkelt att använda, men det beaktar inte kombinationen av ord i ordalydelser. Teamen måste lägga till regler för jämförande åsikter eftersom den här metoden inte direkt kan tolka implicita åsikter.

Hybrid

Genom att kombinera regelbaserade och automatiserade system kan du uppnå den exakthet du behöver för att verkligen förstå dina kunder. Detta är det mest kraftfulla systemet eftersom det innehåller den känsloinformation som inhämtats från lexikon, och denna kan anpassas med tiden.


På vilket sätt är attitydanalys användbar?

I sociala medier får du bara en glimt av vad människor säger om ditt varumärke online, men med attitydanalys får du direkt kännedom om hur allmänheten uppfattar både ditt varumärke och din produkt. Mängder av retweets på Twitter kan verka positivt, men om du märker att antalet gillanden vida överträffas av antalet negativa kommentarer kan du dra slutsatsen att det inte är en så lyckad interaktion.

Attitydanalys ger också ditt företag möjlighet att extrahera ovärderlig kundfeedback från interna datakällor. Genom att övervaka utskrifter av kunders chattar online med service- och supporthandläggare kan ditt företag snabbare få kännedom om problem med produktkvalitet, säkerhet och garantier. Andra fördelar med attitydanalys:

 • Fungerar som en kritisk punkt för identifiering av känslor för ett visst ämne så att ditt team kan tillämpa åtgärdbara insikter för flera affärsområden och undersökningsinitiativ.
 • Sparar tid och arbete i ditt team eftersom attitydextraktionen sker helt automatiskt.
 • Utnyttjar anpassad inlärning så att ditt team regelbundet kan optimera, felsöka och uppdatera förutsägelser.
 • Bearbetar snabbt enorma mängder ostrukturerade data för realtidsanalys och -insikter.

Alla dessa fördelar ger ditt team en omfattande överblick över vad kunder tycker och hur detta ska bemötas. Utifrån dessa insikter kan du vägleda interna team som kundtjänst i att bidra till förbättrad användarvänlighet, eller team inom marknadsföring eller som har direktkontakt med kunder i att engagera attitydbaserade kundsegment med riktad försäljning, marknadsföring och supportinsatser.


Exempel på attitydanalys

Det bästa är att attitydanalys inte bara fungerar i ett enskilt team. Alla team kan använda dessa data för att planera allt från marknadsföringskampanjer till prissättningsstrategier och orderuppfyllelse eller kundsupport. När teamen lär sig mer om vad kunderna tycker om produkten, varumärket och företaget kan de utifrån dessa kunskaper fastställa respons och optimera företagets verksamhet. De kan också omvärdera både företagets och kundens mål, och definiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå det målet.

Några exempel på hur team använder attitydanalys:

 • Social övervakning och varumärkesövervakning. Realtidsanalys av kundkontakter och kommentarer om ditt varumärke, produkt och företag i dina sociala kanaler kan ge insikter om vas kunderna tycker om alla tre av dessa. Företag kan också använda attitydanalys av tidigare produkter som en måttstock vid lansering av nya produkter, annonskampanjer eller nyheter om ditt företag.
 • Kundservice. Ditt kundtjänstteam delar sannolikt automatiskt in kundärenden i brådskande och ej brådskande ärenden. Attitydanalys ger ytterligare ett skikt genom att analysera språket och problemets svårighetsgrad i chattar eller e-postmeddelanden, och belysa särskilt frustrerade kunder för snabbare medling.
 • Kundfeedback. I linje med social övervakning får du direkt från kunden höra hur negativt eller positivt denna uppfattar en produkt eller ett varumärke. Spårning av nyckelord med anknytning till direkt kundfeedback i sociala medieprofiler, onlinechattar med dina team eller andra kontaktpunkter ger ett övergripande mått på hur framgångsrik din produkt, kampanj eller lösning är.
 • Krisförebyggande. För att övervaka vad som skrivs i medier kan attitydanalysverktyg samla in omnämnanden av angivna nyckelord i realtid. Dina PR- eller kundvårdsteam kan använda denna information som underlag för deras respons på negativa inlägg, och därmed eventuellt förkorta – eller helt undvika – en kris i sociala medier innan den börjar spridas snabbare.
 • Marknadsundersökning. Det räcker inte med att veta bara vad dina kunder tycker: du behöver också vet varför. Att förstå varför – eller varför inte – kunder reagerar som du avsett är nyckeln till att planera ditt nästa steg, vare sig det tas genom marknadsföring, försäljning eller direkta och anpassade svar.

För att få den feedback du behöver från din kundbas är det av kritisk vikt att ha ett verktyg som förstår komplexa mänskliga känslor. Förr krävde attitydanalys expertis inom flera tekniker, men numera möjliggörs attitydanalys med flera programvaruverktyg med få eller inga sådana kunskaper.


Hitta rätt attitydanalysverktyg för ditt företag

Att välja en kunddataplattform (CDP) med ett inbyggt, intelligent attitydanalysverktyg bör ha hög prioritet i ditt företag. För att kunna skapa lyckade kundupplevelser i flera kanaler behöver både ditt team och din organisation en kunddataplattform utrustad med alla funktioner som behövs för att generera kundprofiler med helhetssyn i realtid. En av dessa är ett attitydanalysverktyg som kan bidra med nya insikter för optimering är hantering av kundrelationer och andra data som du har samlat in.

Välj en kunddataplattform som tillämpar NLP-modeller för korrekt och effektiv analys av kunders åsikter och känslor. Modellerna ska ha lärts upp med olika data från allmänna källor och kunna generera kundattitydbedömningar och identifiera tillämpliga affärsområden för riktade förbättringar.

Inled din attitydanalys med Microsoft Dynamics 365

Med Dynamics 365 Customer Insights kan du lära känna dina kunder bättre med flerdimensionella profiler som hjälper dig att erbjuda anpassade upplevelser. Maximera kundens livstidsvärde genom att aktivera realtidsininsikter för optimerade kundresor. Skapa värde utifrån dina kunddata med exakta förutsägelser om hur du kan förbättra kundernas sentiment.