Gå vidare till huvudinnehållet
Två personer som tittar på en surfplatta och förmodligen analyserar en redovisning av anläggningstillgångar

Vad är redovisning av anläggningstillgångar?

Allteftersom din verksamhet fortsätter växa måste du följa upp lagerhållning, försäljning, service och produktion. Det räcker inte för ditt team att bara använda manuella kalkylblad för redovisningen. Du kanske måste uppdatera din metod för lagerstyrning, och därför köpa en ny programvara som ditt team kan utbilda sig i och börja använda. Det handlar om redovisning av anläggningstillgångar.

Vad är en anläggningstillgång?

För att få grepp om redovisningsprocessen måste du först förstå vad en anläggningstillgång är, och hur den skiljer sig från andra artiklar i distributionslagret. En anläggningstillgång, eller så kallad kapitaltillgång, kan vara en materiell anläggningstillgång, fabrik eller utrustning som du äger eller hanterar med förväntningen att den löpande ska generera intäkter. En tillgång är en anläggningstillgång när det är en artikel som ditt företag inte kommer att förbruka, sälja eller omvandla till likvida medel inom nästkommande kalenderår. Anläggningstillgångar skiljer sig från omsättningstillgångar, som är kontanter eller planeras att omvandlas till likvida medel inom de kommande 12 månaderna.

Anläggningstillgångar skiljer sig också från lagret, eftersom lagret är tänkt att förbrukas inom kort. Lager kan delas in i följande kategorier:

 • Råmaterial

 • Färdiga varor för försäljning

 • Varor och tjänster i arbete

 • Material för drift, reparation och underhåll

Lager omfattar alla färdiga varor samt det material du behöver för att tillverka dem, medan anläggningstillgångar utgör det du behöver för att tillverka, förvara och leverera de färdiga varorna.

costs

Håll projektbudgeten med Dynamics 365

Planera, finansiera och följ upp alla projektutgifter med Dynamics 365 Business Central – ett omfattande verktyg för verksamhetsstyrning där du hittar allt inom ekonomi, försäljning och drift i en enda lösning.

Typer av anläggningstillgångar

Företag investerar i några få typer av anläggningstillgångar. Några exempel är:

 • Byggnader och lokaler

 • Datorutrustning och programvara

 • Möbler och inventarier

 • Maskiner

 • Fordon

När anläggningstillgångar ska köpas in tillkommer vanligtvis ytterligare kostnader. Dotterbolag eller tredjepartsföretag kan innebära betydande merkostnader för dina tillgångar. I den totala kostnaden måste du också räkna med kapitalkostnader för inköp eller utveckling av programvara, samt konvertering av äldre data, utbildning och underhåll.

Förstå redovisning av anläggningstillgångar

Redovisning av anläggningstillgångar är den korrekta bokföringen av ditt företags ekonomiska poster för dina kapitaltillgångar. I den anges tillgångens livscykel i fem olika stadier. Efter inköpet omfattar livscykeln för varje anläggningstillgång minst tre av de fem stadierna nedan:

 1. Anskaffning: En ny anläggningstillgång bokförs.

 2. Avskrivning: Din tillgång minskar i värde regelbundet, vilket beräknas med en viss metod.

 3. Omvärdering: En bedömning som görs för att bokföra det aktuella marknadsvärdet.

 4. Nedskrivning: Det bokförda värdet minskas på grund av olika händelser eller omständigheter.

 5. Avyttring: Att sälja, kassera eller på annat sätt avyttra en tillgång i slutet av dess livslängd.

I de detaljerade kontrollerna av företagets redovisningsposter efter räkenskapsårets bokslut ingår också revisioner. Oavsett om det sker internt eller externt, är det nu som du upptäcker inkonsekvenser eller skillnader mellan dina noteringar och tillgångarnas faktiska skick. Detta gör det också enklare att få överblick över tillgångarna och bokföringen i det fall du skulle förlora mer pengar än förväntat.

Avskrivningsmetoder

Avskrivning ingår i ditt redovisningsarbete, och detta visar hur dina anläggningstillgångar minskar i värde allteftersom de åldras. Det finns olika metoder för att beräkna avskrivningar. De fyra vanligaste metoderna är:

 • Dubbel degressiv avskrivning: En snabbare typ av avskrivning där utgifterna är större de första åren för att sedan minska, vilket gör det möjligt att använda utrustning som genom ålder kan bli utdaterad.

 • Linjär avskrivning: Samma belopp skrivs av varje år.

 • Degressiv avskrivning: Med den här metoden kan du skriva av mer under de första åren och mindre under senare år, genom en beräkning av antalet år.

 • Produktionsberoende avskrivning: Avskrivningarna varierar år för år, beroende på hur mycket som produceras. Företaget kan då matcha det faktiska resultatet mot det avskrivna beloppet.

Det finns olika metoder för att uppnå det bästa resultatet beroende på tillgångens typ och dess livslängd. Men att välja rätt avskrivningsmetod är inte det enda som påverkar hur bra resultatet blir i slutet av räkenskapsåret.

Tips på hur du kan förbättra redovisningen av anläggningstillgångar

Om du förstår grunderna i hur redovisning av anläggningstillgångar går till, finns det några saker du kan ta med i din strategi för att maximera intäkterna.

 1. Upprätta en tröskel för kapitaliseringen. När du först köper en artikel och dina beslutsfattare har fastställt ett fast belopp för kapitalisering, ska du se till att bokföringen är konsekvent så att du och ditt team omedelbart kan upptäcka eventuella fel i redovisningen.

 2. Omvärdera utrustningens livslängd. En korrekt uppskattning av hur länge du kan använda dina anläggningstillgångar i det ursprungliga syftet underlättar på lång sikt. Om dina redovisningsregler och avskrivningar ska baseras på korrekta uppskattningar av tillgångarnas livslängd, är det viktigt att göra en omvärdering eftersom detta kan ändras med tiden.

 3. Märk tillgångarna. Det är viktigt att följa upp och märka tillgångarna under hela deras livslängd, eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka deras värde. Märkningen gör det enklare att spåra artiklarna genom livscykelns olika steg, förhindra stöld, undvika att tillgångarna hamnar på fel plats och att kontrollera den ekonomiska statistiken.

 4. Automatisera insikter med en programvara för redovisning av anläggningstillgångar. Med en programvara för redovisning av anläggningstillgångar kan du automatisera den spårning av data som görs manuellt. Du får också lösenordsskydd så att bara de som behöver och är utbildade för redovisningen kan använda den.

För att kunna upprätthålla insynen genom tillgångarnas hela livscykel, informera berörda intressenter om eventuella underhållsproblem och notera tillgångarnas skick vid en viss tidpunkt måste ditt team ha tillgång till en lämplig programvara för redovisning av anläggningstillgångar.

Förse ditt företag med en programvara för redovisning av anläggningstillgångar

Allteftersom ditt företag fortsätter utvecklas bör dina framtida strategier omfatta en intuitiv programvara som ger insyn i redovisningsprocessen. En komplett molnbaserad lösning för ERP (Enterprise Resource Planning) kan ha stor betydelse för din verksamhets framgångar.

Dynamics 365 Business Central är en omfattande lösning för verksamhetsstyrning som gör det enklare för ditt team att hantera olika verksamheter och planera enklare. Genom att koppla samman ekonomi, försäljning, service och drift till en enda rationell affärsprocess, kan ditt team enkelt följa alla kundkontakter för att i slutänden fatta bättre beslut.