Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Två personer som tittar på en surfplatta och antas gå igenom de viktigaste fördelarna med att driva verksamheten med hjälp av programvara för ekonomihantering

Fyra viktiga fördelar med programvara för ekonomihantering

Oavsett om du driver en stor mångfacetterad koncern eller ett byggföretag behöver du en korrekt bild av den ekonomiska situationen för att verksamheten ska fungera och kunna växa. Med modern programvara för ekonomihantering får ägare och chefer snabbare åtkomst till bättre insikter om leverantörsreskontra, kundreskontra, anläggningstillgångar och andra viktiga ekonomiska nyckeltal.

Med ett modernt ekonomihanteringssystem som ingår i ett större ERP-system kan du visa och hantera viktig information om ekonomi och drift från lättanvända instrumentpaneler där alla ekonomi- och verksamhetsdata integreras på en och samma plattform.

Här är fyra viktiga fördelar som ett företag kan uppnå med programvara för ekonomihantering:


1: Ta kontroll över företagets ekonomi

Alla ekonomihanteringssystem värda namnet innehåller grundläggande funktioner för bokföring. Med dem går det att spåra inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt avskrivningar och sedan skapa ett korrekt bokslut.

Bokföring på ett nytt sätt

Ju lättare du kan följa leverantörs- och kundreskontra, desto enklare och mer exakt kan du planera för tillväxt och reagera på det oväntade. Med en programvara för ekonomihantering kan du spåra leverantörsreskontra, kundreskontra, tillgångar och skulder i realtid. Samtidigt är redovisningen ständigt uppdaterad och det blir enklare att förbereda balansräkning, resultaträkning och kassaflödesrapporter.

Med många av dessa system kan du även automatisera processer som berör leverantörsreskontra och kundreskontra och slippa manuella processer. Det blir också möjligt för företag att korta transaktionscyklerna och identifiera avvikande transaktioner och på så sätt skydda företagets intäkter och kreditvärdighet.

Tips!

Verksamheten rullar dygnet runt, och medarbetarna gillar att arbeta flexibelt. Därför bör du kanske ha ett ekonomihanteringssystem där det går att få tillgång till data oavsett var man arbetar och på flera olika typer av enheter.

Förutse förändringar med intelligenta insikter

Med dagens mest avancerade system för ekonomihantering kan du uppnå just detta genom att integrera artificiell intelligens och maskininlärning. Med denna teknik kan du skapa insikter om framtida kassaflöden, förutsäga när fakturor kommer att betalas och undvika oförutsedda händelser.

Med sådana system går det också att mer rationellt förbereda och upprätthålla detaljerade budgetar på både kort och lång sikt. Du får också bättre beslutsunderlag för att planera verksamhetens drift och strategi.


2. Förenkla och automatisera ekonomiska processer

De bästa plattformarna för ekonomihantering som finns på marknaden har stöd för avancerade funktioner som ger bättre inblick och insikter, men de kan även ansluta till molnet – när som helst och var som helst. Dessa system skapar bättre möjligheter till automatiserade arbetsflöden, med bättre funktioner för rapportering och hantering.

Effektivisera utgiftshanteringen

Att hantera utgifter manuellt innebär mycket onödigt och tidsödande arbete för såväl medarbetare som chefer och ekonomiavdelningen. Ett modernt system för ekonomihantering gör det enklare för medarbetarna att fylla i och skicka in utgiftsrapporter och ekonomiavdelningen behöver inte ägna så mycket tid åt att stämma av och godkänna dem.

Tips!

Få ut mer av dina data. Med de inbäddade funktionerna för AI och maskininlärning som finns på de mest avancerade plattformarna går det att tillämpa Business Intelligence på affärstransaktionerna.

Övervaka och hantera transaktioner

Funktionerna för kontant- och bankhantering i ett ekonomihanteringssystem gör det enklare att hålla ordning på företagets bankkonton och de finansiella instrument som används i samband med dessa bankkonton, till exempel insättningskvitton, checkar, växlar och skuldsedlar. Det går också snabbare att stämma av bankutdragen.

Ta kontroll över kostnaderna

Med de funktioner för kostnadsredovisning som finns inbyggda i avancerade ekonomihanteringsprogram kan företagens ledningsgrupper samla in och utvärdera alla fasta och rörliga kostnader som hänger samman med produktionen. Kostnadsredovisningen blir också mer flexibel och enklare att hantera. Ekonomiavdelningen kan lätt upptäcka avvikelser och göra justeringar som förbättrar kostnadskontrollen.

Med de mest avancerade systemen kan användarna importera data från flera olika ekonomiska databaser – såväl olika entiteter som olika valutor – och på så sätt få en heltäckande bild av företagets ekonomiska ställning.


3: Få en bättre överblick över hela organisationen

Om funktionerna för ekonomihantering är integrerade i ett ERP-system kan företagsledare och andra chefer få tillgång till användbara data från hela organisationen, och utifrån dessa skapa bättre budgetar, rapporter och prognoser. Det blir också enklare för alla att bedöma vilken effekt ekonomiska beslut kommer att få på driften och vice versa.

Få en bättre bild av företagets ekonomiska ställning

De bästa ekonomihanteringssystemen omfattar Business Intelligence-verktyg med vilka det går att få fram omfattande och anpassningsbara instrumentpaneler där man kan få en tydlig uppfattning om företagets ekonomiska ställning och tillgång till relaterade ekonomiska rapporter. Det går också att få fram mer detaljerad information om man vill närmare undersöka underliggande transaktionsdata. Ekonomipersonalen får insyn i realtid i viktiga nyckeltal och mycket detaljerade rapporter som kan ligga till grund för bättre affärsbeslut.

Tips!

När du utvärderar olika plattformar för ekonomihantering bör den du väljer vara minst lika global som ditt företag. Välj ett system som kan uppfylla alla krav på regelefterlevnad som ställs i de länder där du verkar.

Få ett globalt perspektiv

Med ett avancerat ekonomihanteringssystem kan multinationella organisationer snabbt anpassa sig till förändrade lokala och globala finansiella krav och hantera nationella och regionala skatteregler, föreskrifter och krav på rapportering som snabbt kan ändras. På så sätt är du säker på att alltid följa aktuella regler och utsätter därmed företaget för mindre risk.

Genom att använda ett molnbaserat ekonomihanteringssystem kan behörig personal i hela företaget – oavsett var i världen de arbetar – visa, analysera och uppdatera nyckeltal och mätvärden i realtid, var som helst och från vilken enhet som helst.


4: Förbättra verksamhetens planering och prognoser

Med ett modernt ekonomihanteringssystem kan ekonomipersonalen lättare bedöma och utvärdera vilka effekter planerade eller tänkta beslut kan få på företagets framtida ekonomi. Det kan gälla allt från budgetering till långsiktig planering och effekten av fusioner och förvärv.

Fatta mer välgrundade affärsbeslut

Med ett stabilt ekonomihanteringssystem får företagsledare och ekonomichefer ett bättre verktyg för att planera och styra driften utifrån dataunderbyggda budgetar. Sådana gör det också enklare att ta fram och underhålla detaljerade personalbudgetar som förenklar bemannings- och kompensationsplaneringen. Det blir också möjligt att ta fram budgetar för anläggningstillgångar med automatisk beräkning av avskrivningar och registrering av planerade transaktioner som berör dessa tillgångar.

Du kan också skapa projektbudgetar med information om planerade timmar, utgifter och avgifter och generera efterfrågeprognoser som beräknar framtida lagerbehov baserat på historiska transaktionsdata.

Utveckla avancerade ekonomiska modeller

Med programvara för ekonomihantering kan du på ett enkelt sätt skapa avancerade ekonomiska modeller som gör det möjligt för företaget att bedöma den ekonomiska ställningen, men även hur det går för kollegor och konkurrenter. Företaget kan också utveckla modeller för prognoser för försäljningstillväxt, de planerade projektens lönsamhet och effekterna av möjliga fusioner eller vilka ekonomiska villkor som verksamheten kan förvänta sig.


Skapa förutsättningar för innovation med ett modernt system för ekonomihantering

Med ett modernt ekonomihanteringssystem som är anslutet till molnet får din organisation en bättre överblick över företagets ekonomiska tillstånd, och kan på så sätt förbättra det ekonomiska resultatet. Genom att automatisera olika ekonomiska rutiner behöver ekonomipersonalen inte ägna lika mycket tid åt manuella processer, utan kan lägga mer energi på de strategier som driver verksamheten framåt.

Förbättra företagets ekonomihantering

Upptäck hur du kan skapa bättre budgetar, prognoser och rapportering och fatta beslut utifrån dataunderbyggda insikter med hjälp av en programvara för ekonomihantering. Utforska Dynamics 365 Finance eller beställ en kostnadsfri utvärderingsversion om du vill ta reda på hur du kan förnya ditt sätt att arbeta med en av branschens mest omfattande ekonomiplattformar.