Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som tittar på en bärbar dator och antas arbeta med ekonomiska analyser

Vad är ekonomiska analyser?

Uppdaterade, korrekta bokslut och rapporter är viktiga komponenter när du vill bedöma din verksamhets ekonomiska tillstånd och upprätthålla konkurrenskraften.

Förstå ekonomiska analyser

Ekonomiska analyser handlar om att få en översikt över företagets ekonomiska information – både på en översiktlig och detaljerad nivå – vilket kan ligga till grund för att förbättra företagets resultat. Med prediktiva och databaserade insikter kan teamet förstå och analysera tidigare resultat, förutse strategier för framtida resultat och vidta åtgärder för att fatta smartare och säkrare beslut.

Allteftersom tekniken har fått allt större roll, har också ekonomichefernas funktion och deras uppgift att analysera verksamheten förändrats. Att agera strateg för en chef innebär att man alltid måste vara medveten om företagets ekonomiska status.

Betydelsen av ekonomiska analyser

Oavsett om du har ett litet eller stort företag är det viktigt att optimera data från ekonomihanteringen. Du måste ta fram en metod som ger ett optimalt resultat med så få resurser som möjligt – samtidigt som du förbättrar de ekonomiska kontrollerna och kan övervaka ett stabilt kassaflöde. Ekonomiska analyser påverkar flera delar av verksamheten, bland annat följande:

 • Alla företag behöver ekonomisk planering och framtida prognoser för att kunna förbereda sig för marknadens ständigt nya behov.

 • Det är viktigt att alla viktiga ekonomiska data är synliga och används.

 • Med ekonomiska analyser får man en djupare inblick i verksamhetens ekonomiska status, eftersom dessa kan synliggöra ekonomin, lönsamheten och värdet för företaget och intressenterna.

 • Att kunna mäta och hantera tillgångar som pengar och utrustning kommer att vara av stor betydelse när det gäller ekonomihantering och redovisning.

Om du har den här informationen till hands när du behöver den, får du snabbt svar på alla viktiga affärsrelaterade frågor och ekonomiska uppskattningar.

Fördelar med ekonomiska analyser

Om du vill utveckla verksamheten måste du kunna fatta välinformerade beslut utifrån de databaserade insikter som ekonomiska analyser kan ge. Några av fördelarna med ekonomiska analyser är följande:

 • Använder realtidsdata, både externa och interna, så att du snabbt och enkelt kan filtrera och analysera datauppsättningar.

 • Strukturera data så att de blir lätta att förstå och ger större effekt på det ekonomiska resultatet, och så att dataarbetsflödena optimeras och produktiviteten förbättras.

 • Förbättrar produktiviteten, ger teamen bättre beslutsunderlag och minskar komplexiteten och riskerna.

 • Innehåller framåtriktade strategier och insikter för en tydlig ekonomisk rapportering.

 • Fungerar som organisationens enda sanningskälla, så att du aldrig behöver implementera något annat verktyg än programvara för ekonomihantering för att hålla reda på informationen.

Det räcker inte att komplettera processen med "ekonomiska analyser". Du måste också bestämma vilka typer av analys som verksamheten har mest nytta av.

Sex viktiga ekonomiska dataanalyser du behöver

Oavsett företagets storlek finns det sex typer av analyser som du bör tillämpa i dina processer, och som hjälper dig att upprätthålla konkurrenskraften.

 1. Kassaflöde: Realtidsindikatorer som undersöker hur mycket pengar som kommer in och går ut dagligen, samt hur mycket du behöver för att verksamheten ska gå runt.

 2. Kundens lönsamhet: Data som säkerställer att du har tillräckligt stor kundförsäljning genom att bryta ned dina kundsegment och analysera varje kunds ackumulerade värde.

 3. Förutspådd försäljning: Dessa analyser undersöker hur bra dina försäljningsprognoser är och olika sätt att förbättra prognoserna för framtiden.

 4. Produkternas lönsamhet: Data som visar vilka produkter som är lönsamma, samtidigt som du ser till att tilldela produkter rätt kostnader eftersom olika produkter kan ha samma produktionsprocess eller kostnadsbaser.

 5. Värde för aktieägarna: När verksamheten är tillräckligt stor för att ha aktieägare, vill du att de alltid ska få en avkastning på sina investeringar. Dessa analyser utgör en beräkning av ett företags värde utifrån intäkterna, vilken du kan ge till aktieägarna.

 6. Värdefaktorer: Dessa nyckelindikatorer säkerställer att verksamheten är på rätt spår, och att alla dina kort- och långsiktiga mål kan uppfylls.

Om du tar hänsyn till alla dessa ekonomiska dataanalyser, får du all information du behöver för att kunna utveckla lönsamhetsstrategier och förutse framtiden för verksamheten.

När behövs en programvara för ekonomiska analyser?

Många organisationer över hela världen misslyckas med att få fram den verkliga innebörden i insikterna från sina data. Olika utmaningar med ekonomiska data är att det finns alldeles för mycket av varan, det går inte att få åtkomst till dem eller att den nuvarande programvara inte kan analysera informationen på rätt sätt.

Allteftersom världen blir alltmer globaliserad behöver din verksamhet kunna anpassa sig ekonomiskt, vilket innebär att du behöver implementera en lämplig programvara så tidigt som möjligt. De fyra stegen som avgör när du bör komplettera processen med ekonomiska analyser är följande:

 1. Identifiera viktiga affärsproblem och undersök hur ekonomiska analyser kan bidra.

 2. Hitta områden där implementeringen av en utvärderingsversion kan ge maximalt resultat med minimal insats.

 3. Organisera, strukturera och hantera dina datakällor.

 4. Leta ständigt efter nya, strategiska sätt – inklusive nya verktyg, uppdaterade frågor och analyser – att förbättra den ekonomiska analysen.

När du har gått igenom de här stegen vet du hur, var och när du behöver förbättra och finslipa dina ekonomiska dataprocesser på ett korrekt och metodiskt sätt.

Läs om hur du på kan optimera dina ekonomiska data på ett effektivt sätt

Att integrera stora datamängder kan tyckas vara en överväldigande uppgift när de ekonomiska datauppsättningarna inte är i ordning. Med onödigt komplicerade ekonomisystem och omfattande manuella arbetsprocesser blir detta nästan omöjligt. Men med ett enkelt, automatiserat system går det att undvika flesta fel av den mänskliga faktorn, medan produktiviteten ökar.

Genom att integrera en responsiv plattform som Dynamics 365 Finance kan du med minsta möjliga störningar förse teamet med förutsägbara resultat. Eftersom du maximerar den ekonomiska insynen och lönsamheten, kan du lätt förutse när du behöver ställa om och ändra målen, och i slutänden få ett bättre resultat.