Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En man som diskuterar ekonomihantering i telefon

Vad är ekonomihantering?

Allteftersom verksamheten expanderar globalt behöver ditt team på ett snabbt, enhetligt och brett sätt kunna ta reda på hur det står till i ekonomin. Att maximera insynen i ekonomi och lönsamhet innebär att utveckla, utvärdera och justera verksamhetens processer och mål utifrån ständigt nya marknadskrav. En viktig del i detta arbete är att optimera organisationens ekonomihantering.


Förstå ekonomihantering

Ekonomihantering är det strategiska arbete som utförs med att upprätta, kontrollera och övervaka alla ekonomiska resurser som krävs för att uppnå företagets affärsmål. Det innefattar många typer av ekonomiska funktioner som berör lönsamhet, utgifter, kassaflöde och kredit som används av ekonomichefer inom redovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra.

Om du vill bygga upp en grundläggande affärsstrategi för ekonomihantering måste du fokusera på tre grundläggande principer:

 1. För att driva tillväxt och skapa ekonomiska förutsättningar för investeringar måste företaget förutse framtida ekonomiska resultat med hjälp av ekonomiska prognoser och testade funktioner.
 2. Prioritering av långsiktiga initiativ.
 3. Planer som skräddarsys efter din affärsmodell, dynamiken på din marknadsplats och din organisation.

Med en effektiv planering av ekonomihanteringen får dina ekonomiteam de data de behöver för att ta fram en långtgående affärsplan som kan ligga till grund för välgrundade beslut om vilka investeringar företaget ska göra. De kan också få insikter i om hur dessa investeringar ska betalas samt om likviditet och lönsamhet.


Betydelsen av ekonomihantering

Eftersom världen kommer allt närmare genom globalisering måste du upprätthålla företagets konkurrenskraft på marknaden och skapa förutsättningar för långsiktighet. För att säkerställa att företaget kan sälja på längre sikt, behöver din verksamhet någon form av ekonomihantering. Det är alltså viktigt att organisationen implementerar ett system som håller reda på alla intäktsflöden som hjälper dig:

 • Möjliggöra framtida ekonomisk planering och kapitalanskaffning.
 • Skapa ekonomisk stabilitet.
 • Öka organisationens totala värde och lönsamhet.
 • Erbjuda definierade data som kan ligga till grund för viktiga ekonomiska beslut.
 • Optimera arbetsflödet för att effektivt fördela resurser och medel.

Det finns flera alternativ för ett företag som vill hantera sin ekonomi, allt från externa konsulter till en egen ekonomichef. Denna person eller grupp måste ha fullständig tillgång till företagets ekonomi – både historiskt och i dag – så att de kan staka ut framtiden.


Strategisk kontra taktisk hantering

Det finns två typer av procedurer för ekonomihantering: strategisk och taktisk. Dina ekonomiteam kanske kommer använda en blandning av dessa strategier. Vilka procedurer de ska fokusera på beror på vilka slutmålen är.

Ekonomiledare och -chefer fokuserar mer på strategisk metodik. Om du samlar in data för ekonomisk planering och analys och sätter upp organisationsmål, kan ekonomichefer på den här nivån planera för framtida investeringar och möjligheter, vilket gör företaget mer motståndskraftigt.

För de ekonomichefer som arbetar på taktisk nivå och driver den dagliga verksamheten, är processer som övervakning av dagliga transaktioner, månadsbokslut och redovisning av anläggningstillgångar samt faktiska utgifter viktiga. De vill också kunna spåra alla transaktioner för att säkerställa regelefterlevnaden.


Strategier för ekonomihantering

Att ha en stabil och agil ekonomisk plan som kan anpassas efter företagets önskemål, behov och mål är en viktig komponent för att säkerställa företagets framgångar på lång sikt. Genom en stabil strategi går det att uppnå just detta. Det finns fyra strategier för ekonomihantering som du kan använda för att uppfylla målen:

 1. Utvärdera historiska utgifter och intäkter.

  Att korrekt kunna följa upp tidigare och aktuella utgifter är avgörande för att bedöma den ekonomiska framtiden. Här kommer du kunna se vilka planer som lyckats och vad du behöver optimera och förbättra. Eftersom dina tidigare intäkter fungerar som en resultatindikator, kan du genom att analysera dessa data ta reda på vilka ändringar du måste göra av dina nuvarande prestationer och mål.

 2. Ta fram en resultaträkning.

  Din resultaträkning fungerar som en ekonomisk sammanfattning av företagets resultat. I detta dokument anges månatliga intäkter och utgifter, och meddelar teamet om verksamheten går med vinst eller förlust. Denna rapport omfattar försäljning, kostnader för varor, utgifter samt brutto- och nettovinst.

 3. Sätt upp en budget.

  Du måste prognostisera hur du planerar att använda företagets pengar. Genom att ange riktlinjer för hur du hanterar utgifter samtidigt som du spårar ekonomiska beroenden, kan du fatta korrekta beslut med databaserade insikter för att säkerställa att resultatet ökar. När du sätter upp en budget måste du ställa dig själv en serie frågor, till exempel vilken är den planerade intäkten för denna period och vilka är driftkostnaderna?

 4. Spåra företagets utgifter proaktivt.

  Att ha insyn i alla transaktioner och på så sätt hålla reda på utgifterna är absolut nödvändigt. Genom att integrera omfattande programvara som spårar dina ekonomiska analyser får du:

 • Insyn i realtid i utgifterna – hur mycket, när och var.
 • Omedelbar synkronisering med dina redovisningsplattformar.
 • Snabb jämförelse och trendgranskningar mot aktuell budget och resultaträkning.
 • En övergripande bild över företagets alla utgifter, antingen utifrån enskilda användare eller typen av transaktion.

Du kan välja en av dessa strategier – eller en blandning av dem – för att minska kostnaderna och skapa intäkter. Om du kompletterar dina processer med ett system för ekonomihantering kan du på ett enkelt sätt följa flera strategier med minimalt antal fel och mindre arbete.


Så här väljer du ett bra verktyg för ekonomihantering

När du beslutar om vilken programvara för ekonomihantering som passar din verksamhet, ska du välja ett verktyg som gör det enklare att effektivisera betalningsströmmar och säkerställa att skatte- och redovisningsregler efterlevs. Du vill också att programvaran ska kunna eliminera fel, manuellt arbete och eventuellt merarbete. Ett bra system för ekonomihantering kan till exempel omfatta följande funktioner:

 • Transparens i alla skickade och mottagna betalningar.
 • Koordinera resultaträkningar, utgiftsrapporter och balansräkningar.
 • Balansera flera konton och möjlighet att hitta dem på ett enkelt sätt.
 • Säkerställa dataintegritet och -säkerhet.
 • Hålla reda på alla skulder och uppdaterade poster.
 • Upprätthålla en fullständig och korrekt verifieringskedja.

Genom att ha tillgång till alla dessa budgetdata kan du fatta välgrundade beslut som påverkar ditt företag positivt. Ett system för ekonomihantering kan ge den transparens och flexibilitet som krävs för att göra de förändringar som behövs för att uppnå hållbarhet på lång sikt.


Börja hantera dina ekonomiska data med Dynamics 365 Finance

Gör det möjligt för din organisation att få full insyn i utgifter och kostnader genom att integrera ett prediktivt och proaktivt verktyg för ekonomihantering. Om du kompletterar dina processer med ett verktyg för ekonomihantering kan du undvika fel av den mänskliga faktorn och tidsödande arbetsprocesser, samtidigt som produktiviteten ökar.

Med Dynamics 365 Finance kan du integrera viktiga komponenter med minimala störningar, säkerställa god insyn i realtid i organisationens ekonomiska tillstånd, samtidigt som det dagliga arbetet underlättas. Genom att få tillgång till en stor mängd ekonomiska data får du den information du behöver för att kunna fatta välunderbyggda och databaserade beslut, optimera interna och externa uppgifter, sänka kostnaderna och skydda dina intäkter.