Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Project Operations

Leverera enastående upplevelser för avtalshantering

Anpassa resursbaserad kostnadsredovisning och prissättning utifrån kundernas behov

Utforma stabila prissättnings- och kostnadsredovisningsvarianter som baseras på geografi och lokal marknadsekonomi som påverkar din globala personal och dina valutakurser.

Dra nytta av avtalsstrukturer som skräddarsys för projektbaserade organisationer

Skapa kontrakt för dina projekt som baseras på fast pris, tid och material eller arvode med hjälp av anpassade faktureringsmodeller som uppfyller kundens krav på kassaflöde.

Förkorta avtalscykeln med flexibel prissättning och mer exakta offerter

När du har genererat en uppskattning på hög nivå kan du med hjälp av standardiserade mallar snabbt ta fram en detaljerad uppskattning, en tidsplan och monetära värden för en offert.

Få omfattande funktioner för hantering av din pipeline och en enhetlig instrumentpanel för försäljning

Sammanställ kunddata från olika källor till en enda vy genom att ansluta till Dynamics 365 Sales. Med den intuitiva och flexibla kunddataplattformen får du värdefulla insikter och kan skapa anpassade kundupplevelser.


Lägg grunden för framgång genom förbättrade funktioner för projekthantering

Ge projektledarna de verktyg de behöver för att lyckas

Förbättra produktiviteten med inbäddade Microsoft Project-funktioner, bland annat lättillgängliga instrumentpaneler, uppgiftshantering, schemaläggning, interaktiva Gantt-scheman och uppdelade arbetsstrukturer.

Spåra hur effektiva projekten är

Ta fram korrekta uppskattningar för arbete, utgifter och material och spåra planerad och faktisk förbrukning allteftersom projekten fortskrider. Med hjälp av inbyggda insikter ser du hur dina projekt fortlöper och kan fatta beslut om projektet behöver ändra riktning.

Skapa förutsättningar för bättre samarbete med Microsoft Teams

Skapa förutsättningar för samarbete under projektets hela livscykel genom att låta tvärfunktionella team arbeta tillsammans med projektplaner, omfattning och budget. Samtidigt kan de fånga upp konversationer, dela innehåll och använda appar – allt på en enda plats.


Optimera resursplanering och tilldelningar

Maximera resursanvändningen

Effektivisera projekten genom att fördela arbetsbelastningen jämnare bland dina resurser.

Tilldela rätt personer med rätt kompetens för rätt projekt

Matcha personer enklare till projekt genom att skapa resursprofiler. Betygssätt färdigheterna med kompetensmodeller som passar ditt företags speciella behov.

Förutse resursbehov med intelligent schemaläggning

Effektivisera schemaläggningen med intelligenta och relevanta kompetensbaserade tilldelningar och uppdaterad insyn i resursernas tillgänglighet med Universal Resource Scheduling.


Förenkla tidsuppföljning och utgiftshantering

Resources.Customercontent-item_Martin_Author
Resources.Customercontent-item_Martin_Author

Öka produktiviteten genom att rapportera in tid och utgifter var du än är

Använd mobilappen eller en webbläsare för tids- och utgiftsrapportering oavsett var du befinner dig. Skapa utgiftsrader automatiskt från uppladdade kvittobilder med hjälp av OCR-funktioner (optisk teckenläsning).

Se till att rapportering och godkännanden görs på rätt sätt

Få komplett insyn i och kontroll över organisationens utgifter med policyer, godkännanden och rapportering. Skicka, godkänn, bearbeta och stäm av tid och utgifter – när som helst och var som helst.

Samordna dina tids- och utgiftsprocesser

Spåra utgifter i en rad olika valutor samtidigt som du integrerar funktionen med projektredovisning, lön och fakturering till en enda omfattande miljö.


Förbättra verksamhetens resultat genom en effektivare projektekonomi

Redovisa intäkterna korrekt och i tid

Utveckla bästa praxis och stöd dina globala team genom att följa publicerade redovisningsnormer och -metoder med hjälp av inbyggda funktioner för regelefterlevnad gällande flera valutor, projektekonomi och intäktsredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Förbättra kassaflödet genom fakturera kunderna snabbt och exakt

Hantera faktureringsköer och lägg till ad hoc-transaktioner effektivare vid fakturering. Anpassa kundfakturor genom att välja format och design, lägga till detaljer och gruppera transaktioner så att granskningen och avstämningen blir enklare.

Hantera projektredovisning med högre precision

Använd projektkostnads- och intäktsprofiler för fast pris och tids- och materialfakturering genom en kombination av redovisningsregler för kostnader och intäkter, periodisering och bokföring. Granska projektutdrag och prognostisera kassaflödet snabbt för att få fram mer detaljerad information om projektekonomin.

Expandera till ett servicecentrerat ERP-system

Använd den inbyggda integrationen med Dynamics 365 Finance eller använd öppna API:er med ett externt ERP-system om du vill komplettera funktionerna för leverantörsreskontra, kundreskontra och redovisning.


Öka flexibiliteten med värdefulla affärsinsikter

Öka företagets resultat och lönsamhet genom större insyn

Fatta bättre affärsbeslut med hjälp av inbyggda instrumentpaneler som presenterar viktiga KPI:er som resursutnyttjande, prognostisering och budgetering. Förse medarbetarna med Business Intelligence och insikter genom bättre informationsintegration.

Ta nästa steg