Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Två personer som arbetar med säljcoachning

Vad är säljcoachning?

Slå personliga och organisatoriska ekonomiska mål genom att utveckla, utbilda och handleda säljare genom personliga kontakter med en chef eller säljledare.

Försäljning är något av det viktigaste för en organisations framgångar. Det bästa är att ha ett agilt säljteam som kan positionera din produkt, tjänst eller lösning på marknaden och ta fram en lönsam försäljningsplan. Men för att skapa ett sådant team krävs tid, erfarenhet och engagemang.

Genom att införa effektiva processer och program ser du till att dina säljare arbetar som ett team, kan hantera marknaden och uppnår organisatoriska framgångar. Du måste skapa en plan som lär dina säljteam rätt teknik snabbt, samtidigt som du ger dem självförtroende och riktlinjer så att de kan uppnå sina egna mål. Nyckeln till framgång är att fokusera på coachning. Med säljcoachning får du denna kvalitetssäkring och kan bygga upp en bra kultur för hela försäljningsorganisationen.


Definiera säljcoachning

Säljcoachning handlar om att utveckla och handleda en säljare genom personliga kontakter med en chef eller kollega i syfte att uppnå ett personligt mål eller en säljkvot. Det handlar om att utveckla potentialen inte bara hos en enskild teammedlem utan hos hela försäljningsavdelningen, och hur de kan använda denna kunskap för att arbeta tillsammans. Effektiv coachning kan avslöja både effektiviteter och brister, så att säljarna kan ta kontroll över sina resultat och få den kunskap de behöver för att förbättra sina resultat.

Målen med säljcoachning är att:

 • Bedöma styrkor och förbättringsområden.
 • Ändra beteenden.
 • Utveckla kunskap och färdigheter.
 • Inspirera till egen motivation.
 • Ge kontinuerlig feedback till teammedlemmarna.
 • Stärka relationer.

Genom att skapa en effektiv strategi för säljcoachning kan försäljningschefer fokusera mer på varje persons behov, vilket leder till bättre säljteknik, större försäljning och en mer enhetlig organisation. Det finns ingen typ av säljcoachning som passar alla – för att få en positiv effekt på lång sikt är det viktigt att vara öppen för förändringar. Säljcoachning fokuserar på att förtydliga lämpliga beteenden och hjälpa både chefen och säljaren att fokusera på det som kan förbättras.

Genom att lägga till aktiviteter i ditt säljcoachningsprogram kan du skapa duktiga och självgående säljare som blir mer trygga i sig själva och uppmuntras till att förbättra sin säljteknik. Följande är exempel på aktiviteter för säljcoachning:

 • Hålla kontakten med teammedlemmar på yrkesmässigt och personligt plan.
 • Ge uppmuntran när medarbetarna lyckas och motivera dem att fortsätta sitt goda arbete.
 • Guida, men inte skriva på näsan, hur en medarbetare kan utföra en viss uppgift bättre.
 • Ställa frågor som skapar större förståelse för varje teammedlems perspektiv.

Fördelarna med säljcoachning

Många företag är ännu inte medvetna om hur viktigt säljcoachning är för företagets framtid. Att bygga ett effektivt försäljningsteam med tydlig teknik för säljcoachning är en viktig del i den planen.

En del kanske till en början ser säljcoachning som något vagt, som tar för mycket tid eller är för krävande. Eller att informell säljcoachning är bättre och mer kostnadseffektivt, men slutresultatet kan bli ineffektivt. Det handlar inte bara om att nå säljmålen – att coacha dina säljare har många positiva effekter på ditt team och på organisationen. Dessa är bland andra:

 1. Få medarbetarna att stanna på företaget. Hög personalomsättning är inget ovanligt inom försäljning. Utbrändhet, högre lön eller bättre möjligheter någon annanstans får många säljare att söka nytt jobb. Med säljcoachning kan du ge säljarna den kompetensutveckling de behöver och önskar – och det snabbt. Om du kan lösa problem snabbt, slipper teamet känna frustration och stannar förmodligen längre i företaget.
 2. Dela kunskap och bästa praxis. När en säljare har en bra strategi eller teknik är det lätt att lära ut den och dela den med teamet. Sådana här kunskaper bidrar till större intäkter, får kunderna att stanna längre och kan ligga till grund för fler stora affärer.
 3. Ge säljarna större självförtroende. Det är säljchefen som sätter kulturen för säljteamet. En ledare som är engagerad i att förbättra allas resultat förmedlar samhörighet, lagarbete och kamratskap i säljnätverket. Chefen ser också till att allt fungerar som det ska när en affär ska tas hem.
 4. Bättre resultat och produktivitet. Allteftersom ditt team börjar tillämpa effektiva försäljningsmetoder genom säljcoachning, förbättras deras resultat, de lär sig arbeta snabbare och blir mer produktiva. Utifrån detta förbättras också medarbetarnas kommunikationen, relationerna dem emellan och deras förmåga att fatta beslut.
 5. Högre intäkter och större vinstmarginaler. Säljcoachning påverkar dina säljare och deras förmåga att sälja. Detta påverkar direkt företagets ekonomiska resultat. Större försäljning leder till högre intäkter och större vinstmarginaler, vilket genererar större ekonomisk vinst för organisationen.

Teknik för säljcoachning

Om dina försäljare ska kunna lyckas genom den coachningsstrategi du erbjuder, behöver de ha kunskap om de bästa säljteknikerna för att ta hem kunderna. Ge ditt säljteam de bästa förutsättningarna genom att implementera specifik säljteknik som skapar fler affärer och stöttar organisationens metoder för säljcoachning. Om säljarna har både grundläggande utbildning och kunskap om bästa praxis genom verkliga försäljningssituationer, gör säljcoachning det enklare att finslipa dessa metoder och att tillämpa säljtekniken.

Nedan beskrivs några tekniker för säljcoachning som säljteamet kan använda för att uppnå sitt mål.

Självdiagnos genom medvetenhet

Säljcoacher går regelbundet igenom data för att bedöma vad som fungerar och inte fungerar, och för det mesta blir de medvetna om eventuella problem innan en enskild säljare inser dem. Att lära personer hur de själva kan förändra sitt sätt arbeta, kan göra det lättare för säljarna att själva genomföra förändringar och ändra sitt beteende innan någon säger till dem. En coach kan fråga sina säljare specifika frågor som:

 • Vad fungerade bra i din kundkommunikation?
 • Vad kunde gjorts på ett annat sätt?
 • Vilka tekniker använder du mest? Fungerar de bra?
 • Finns det fördelar med att ändra arbetssätt?
 • Vad händer om du inte ändrar ditt arbetssätt?

Fastställ hur du ska göra för att uppnå målen

När du har identifierat förbättringsmöjligheter måste du planera vilka mål som säljaren behöver uppnå för att företaget ska uppnå sitt optimala framtida tillstånd. Led diskussionen, men ta inte över med dina egna synpunkter. Du vill hjälpa säljaren att utforska sin egen potential utan att hen känner rädsla för att göra fel eller bli bestraffad. Några bra frågor att ställa är följande:

 • Vilket är ditt optimala framtida tillstånd?
 • Vilka steg måste vi vidta för att komma dit?
 • Vilka hinder håller oss från att uppnå detta tillstånd?
 • Hur kan jag hjälpa dig att uppnå detta tillstånd?

Skapa en åtgärdsplan

Punkta upp vilka steg som din säljare behöver vidta för att uppnå det framtida tillståndet. Återkoppla regelbundet så att ni båda följer planen för att uppfylla önskade mål. Bland annat bör följande punkter ingå i planen:

 • En till tre insatser eller åtgärder som underlättar förändringen.
 • Tidslinje för utvecklingen.
 • Det datum då ni båda förväntar er att målet ska vara uppfyllt.

Stötta försäljningsteamet

Lyssna på vad dina säljare behöver för att uppnå sina mål. Genom uppmuntran och feedback kan du hjälpa teamet till bättre självförtroende. Negativ feedback är svårt att ta till sig, och kan försvåra framtida förändring om teammedlemmarna inte upplever att de får stöd. När du vill stötta och motivera ditt team kan du ställa frågor som följande:

 • Finns det något jag kan förklara eller förtydliga?
 • Tror du att den här planen är på rätt spår?
 • På vilka andra områden kan jag ge stöd?

Följ upp planen

Genomför uppföljningar för att ta reda på hur det går och om något behöver förändras. Ställ frågor som följande:

 • Gör du några framsteg för att uppnå dina mål?
 • Finns det några hinder?
 • Känner du att vi behöver uppdatera planen?

Utbildningstips för säljcoachning

Som säljcoach behöver du samarbeta med säljarna för att kunna gå igenom framstegen, ge feedback och ge uppmuntran. För att säkerställa att din säljcoachning ger bestående effekt kan du följa du dessa sex tips för att utveckla ditt team.

 1. Utveckla ett formellt coachningsprogram, en struktur och bestäm utbildningstakt. Skaffa acceptans från ledarskap, chefer, arbetsledare och medarbetare för att säkerställa att detta är ett program som såväl den enskilde säljaren som säljteamet, organisationen och marknaden har nytta av.
 2. Utbilda chefer i nya och väletablerade försäljningsmetoder och lämpliga coachningsmetoder. Informella coachningsmetoder kan orsaka mer skada än nytta – erbjud lämpliga utbildningsmöjligheter för att se till att ditt team alltid är förberett.
 3. Ställ frågor. Se till att säljarna leder diskussionen – säljcoachens jobb är att finnas där för att hjälpa till, inte ta över.
 4. Skräddarsy coachningen för varje säljare. Alla säljare har olika stilar, så du måste anpassa varje session till respektive person och kommunicera hur du specifikt vill att varje beteende ska förändras.
 5. Förstärk coachningen med utbildningsmaterial. Dåliga vanor kan återkomma med tiden. Utrusta ditt team löpande med verktyg, resurser och annat material så att de håller fast vid de goda vanorna.
 6. Spåra effekten av din säljcoachning. En enda coachningssession leder inte till bättre försäljning. Samla in individuella data och mätvärden för att lyfta fram taktik, resultat, mätvärden och beteendeändringar för framtiden på ett individuellt plan.

Vad som är viktigt i ett program för säljcoachning

Det handlar inte bara om att coacha en bra säljare – det handlar om att skapa ramverk, taktik och hållbara coachningsinsatser för att på lång sikt bygga upp ett team av fantastiska säljare. När du letar efter ett dynamiskt program för säljcoachning behöver du rikta in dig på vilka verktyg och resurser som hjälper dig att uppnå mål på både kort och lång för både ditt team och din organisation. Du behöver ett verktyg som implementerar:

 1. Konversationsintelligens: Använd datavetenskap för att analysera säljarens transkriberade samtalsinspelningar. Med information som samlats in från samtalen kan säljaren använda modererade insikter som hjälper dem med säljtaktiken, vilket leder till mer personliga och lönsamma samtal.
 2. Kundfeedback: Följ kontinuerligt upp vad dina kunder anser om företagets produkter och identifiera möjligheter där säljarna kan förbättra sina säljmetoder.
 3. Instrumentpaneler för chefer: Sammanställ alla taktiska insatser, resultat och mål på en enda plats så att du kan fatta bättre och dataunderbyggda beslut. Genom en effektiv programvara för säljstöd kan chefer spåra information som tid till konvertering, konverteringsgrad mellan leads och affärsmöjligheter, hur bra säljtekniken är, möjligheter att påskynda processen eller ge vägledning samt försäljningsstatus.
 4. KPI:er för säljare: Ta reda på vilka milstolpar ditt team behöver uppnå för att lyckas, och skapa en strategi för hur ni kan ställa om för att uppnå målen om det skulle bli problem.
 5. Taktik: Beskriv den rätta tekniken som ditt team behöver för att genomföra en lyckad försäljning.

Förnya organisationen med ett fokuserat försäljningsprogram

Att hitta rätt verktyg för säljcoachning, som hanterar alla dina aktuella mål samtidigt som du lägger grunden för organisationens framtida framgångar, är en viktig faktor om du vill flytta fram positionerna på marknaden.

Allteftersom säljteamet växer och utvecklas måste medarbetarna alltid kunna uppfylla kundernas behov. Att välja en produkt som passar både ditt team och din organisation är viktigt för att säkerställa marknadspositionen på lång sikt.

Med Dynamics 365 Sales får säljarna insyn i realtid in sina försäljningsresultat, tack vare interaktiva instrumentpaneler och effektivare säljcoachning. Med detaljerade prognoser kan du proaktivt identifiera risker och tillämpa bästa praxis, generera fler leads och öka försäljningen.