Chuyển đến nội dung chính

Truy cập tài khoản Dynamics 365 Customer Insights

Tạo một tài khoản mới

Hợp nhất dữ liệu của bạn trên các nguồn để có một cái nhìn duy nhất về khách hàng, tối ưu hóa sự tham gia và khám phá những hiểu biết thúc đẩy trải nghiệm cá nhân hóa. Rút ngắn thời gian định giá với nền tảng dữ liệu khách hàng sẵn sàng (CDP) cho phép các chuyên gia tiếp thị, bán hàng và dịch vụ điều chỉnh các tương tác kỹ thuật số và một đối một theo quy mô.