Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Kaksi henkilöä oletettavasti työskentelemässä myyntivalmennuksen parissa

Mitä on myyntivalmennus?

Kehitä myyjien taitoja sekä kouluta ja mentoroi myyjiä kahdenkeskisten suhteiden avulla myyntipäällikön tai -johtajan kanssa, jotta henkilökohtaiset tavoitteet ja organisaation taloustavoitteet saavutetaan.

Myynti on osa-alue, joka vaikuttaa organisaation onnistumiseen pitkään. Tarvitaan ketterä myyntitiimi, joka sijoittaa tuotteen, palvelun tai ratkaisun markkinoille ja luo tuottoisan myyntisuunnitelman. Tällaisen tiimin luomiseen tarvitaan aikaa, kokemusta ja omistautumista.

Tehokkaiden prosessien ja ohjelmien käyttöönotto varmistaa, että myyjät toimivat tiiminä, menestyvät markkinoilla ja saavuttavat organisaatiolle onnistumisia. Luo suunnitelma, joka opettaa myyntitiimille nopeasti oikeat tekniikat ja samalla antaa heille itseluottamusta ja ohjeet omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kohdistettu valmennus on avain onnistumiseen. Myyntivalmennus auttaa vahvistamaan luottamusta sekä luomaan taistelutahtoa koko myyntiorganisaatiolle.


Myyntivalmennuksen määrittäminen

Myyntivalmennus on myyjän kehittämistä ja mentorointia kahdenkeskisten suhteiden avulla esimiehen tai vertaisen kanssa henkilökohtaisen kiintiön tai tavoitteen saavuttamiseksi. Sen avulla otetaan käyttöön koko myyntiosaston potentiaali, ei pelkästään yhden myyntitiimin jäsenen potentiaalia. Myyntivalmennuksessa käsitellään myös sitä, miten tätä tietämystä voidaan työskenneltäessä yhdessä. Tehokas valmennus voi diagnosoida sekä vahvuuksia että heikkouksia, jotta myyjät ymmärtävät suorituskykyään koskevat tiedot aiempaa paremmin ja voivat parantaa tuloksiaan saamalla lisätietoja.

Myyntivalmennuksen tavoitteita ovat

 • vahvuuksien ja parannusalueiden arvioiminen
 • toimintatapojen muuttaminen
 • tietämyksen ja taitojen kehittäminen
 • motivoimisen parantaminen
 • jatkuvan palautteen antaminen tiimin jäsenille
 • suhteiden vahvistaminen.

Kun käytössä on tehokas myyntivalmennusstrategia, myyjät voivat keskittyä aiempaa enemmän yksittäisen henkilön tarpeisiin. Tämän ansiosta myyntitekniikat parantuvat, myynti kasvaa ja organisaation yhtenäisyys paranee. Myyntivalmennuksessa ei ole yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa, vaan muutosvalmius on eritäin tärkeää pysyvän positiivisen vaikutuksen tekemiseksi. Myyntivalmennuksessa keskitytään sopivien toimintatapojen selkiyttämiseen sekä siihen, että sekä esimies että myyjä voivat keskittyä parannusta vaativiin alueisiin.

Lisäämällä myyntivalmennusohjelma, johon on lisätty aktiviteetteja, auttaa myyjiä valmistautumaan hyvin, toimimaan itsenäisesti ja itsevarmasti sekä parantamaan myyntitekniikoitaan. Myyntivalmennuksen aktiviteetteja ovat esimerkiksi

 • yhteyden muodostaminen tiimin jäseniin ammatillisella ja henkilökohtaisella tasolla
 • työntekijöiden suoritusten paranemisen tunnistaminen ja työntekijöiden motivoiminen yhä parempiin suorituksiin
 • työntekijän ohjaaminen tietyn tehtävän aiempaa parempaan suorittamiseen määräämisen sijaan
 • kattavien kysymysten esittäminen kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi tiimin jäsenen näkökulmasta.

Myyntivalmennuksen edut

Monissa yrityksissä ollaan yhä vasta oppimassa, miten tärkeää myyntivalmennus on liiketoiminnan tulevaisuudelle. Tehokkaan myyntitiimin ja selkeiden myyntivalmennuksen tekniikoiden luomisella on ratkaisevan tärkeä rooli.

Joskus myyntivalmennusta voidaan aluksi pitää epämääräisenä toimintona, joka vie liikaa aikaa tai on liian haastavaa. Epävirallisen myyntivalmennusprosessin käyttöönotto saattaa tuntua hyvältä ja kustannustehokkaalta ajatukselta, mutta lopputulos voi olla tehoton. Myyntivalmennuksessa ei ole kysymys vain kiintiön täyttämisestä, vaan myyjien valmennuksella on useita positiivisia vaikutuksia tiimin ja organisaatioon. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 1. Työntekijöiden säilyttämisen parantaminen. Myyntitiimissä vaihtuvuus voi olla yleistä työuupumuksen, nykyistä paremman palkan tai muualla olevien mahdollisuuksien vuoksi. Myyntivalmennuksessa parannettu ammattimainen kehitys voi osoittaa myynnin työntekijöiden tarpeet ja käsitellä ne nopeasti. Ongelmien nopea ratkaiseminen lievittää turhautumista, ja tämän ansiosta myyntitiimi todennäköisesti pysyy organisaatiossa pitkään.
 2. Tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Jos yksi myyjä käyttää erinomaista strategiaa tai tekniikkaa, se on helppo opettaa ja jakaa tiimille. Tämä tietämys auttaa tuoton yleisessä parantamisessa, asiakasuskollisuuden parantamisessa ja suurten kauppojen tekemiseen liittyvän osaamisen luomisessa.
 3. Myyjien itseluottamuksen varmistaminen. Myyntipäällikkö on myyntitiimin taistelutahdon lähde. Kun johtaja on sitoutunut jokaisen myyjän suorituskyvyn parantamiseen, myyntiverkoston yhtenäisyys, tiimityö ja toverillisuus lisääntyy. Myyntipäällikkö auttaa myös varmistamaan, että kauppojen tekeminen on sujuvaa ja saumatonta.
 4. Suorituskuvun ja tuottavuuden parantaminen. Myyntivalmennuksen tehokkaiden myyntitekniikoiden käyttöönotto vahvistaa tiimin yleistä suorituskykyä. Tiimi myös oppii työskentelemään nopeasti ja olemaan yleisesti aiempaa tuottavampi. Myyntivalmennuksessa työntekijät voivat myös parantaa viestintää, ihmissuhdetaitoja ja päätöksentekoon liittyviä taitoja.
 5. Aiempaa korkeampi tuotto ja parannetut voittomarginaalit. Myyntivalmennus vaikuttaa myyjiin ja heidän onnistumiseensa myynnissä. Tämä taas vaikuttaa suoraan liiketoiminnan nettotulokseen. Myynnin kasvattaminen johtaa aiempaa parempaan tuottoon ja suurempiin voittomarginaaleihin ja näin entistä suurempaan organisaation taloudelliseen voittoon.

Myyntivalmennuksen tekniikat

Myyjien on tunnettava parhaat myyntitekniikat asiakkaiden voittamiseksi, jotta he voivat onnistua saamansa valmennusstrategian toteuttamisessa. Tehosta myyntitiimin työskentelyä ottamalla käyttöön erityiset myyntitekniikat, jotka edistävät liiketoimintaa ja tukevat organisaationmyynninedistämisprosessia. Myyjien saatua myyntikoulutusta myynnin perusteista ja parhaista käytännöistä tosielämän skenaarioissa, myyntivalmentaja auttaa näiden koulutusprosessissa opittujen käytäntöjen hiomisessa ja tekniikoiden käyttöönotossa.

Alla esitellään joitakin valmennustekniikoita, joiden avulla varmistetaan tiimin tavoitteiden saavuttaminen.

Itse tehty diagnoosi havaintojen avulla

Myyntivalmentajat tarkistavat tiedot säännöllisesti mitatakseen voitot ja tappiot. Tämän vuoksi he yleensä huomaavat ongelmat ennen kuin myyjällä on mahdollisuutta havaita niitä. Kun henkilöitä opetetaan muuttamaan toimintatapojaan, myyjät voivat nähdä omat muutoksensa ja omaksua positiivisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ennen kuin asiasta huomautetaan. Valmentaja voi esittää myyjälle esimerkiksi seuraavia kohdistettuja kysymyksiä:

 • Mikä asiakasvuorovaikutuksessa meni hyvin?
 • Mitä olisi voitu tehdä eri tavalla?
 • Mitä tekniikoita käytät eniten? Toimivatko ne hyvin?
 • Onko lähestymistavan muuttamisesta ollut hyötyä?
 • Mitä tapahtuu, jos mitään ei muuteta?

Päätä, mikä on paras polku onnistumiseen

Kun parannusmahdollisuudet on tunnistettu, suunnitellaan, mitä tavoitteita myyjien on saavutettava liiketoiminnan tavoitetilan saavuttamiseksi. Johda keskustelua, mutta älä hallitse sitä tuomalla esille vain omia mielipiteitäsi. Voit ohjata myyjää tutustumaan omaan potentiaaliinsa ilman pelkoa rangaistuksesta tai epäonnistumisesta. Seuraavassa mainitaan joitakin hyviä kysymyksiä:

 • Mikä on tavoitetila tulevaisuudessa?
 • Mitä toimia on tehtävä, jotta tämä toteutuu?
 • Mikä estää tämän saavuttamisen?
 • Millaista apua tarvitset, jotta tämä saavutetaan?

Luo toimintasuunnitelma

Laadi vaiheet, jotka myyjän on suoritettava tavoitteen saavuttamiseksi, ja tarkista säännöllisesti, että molemmat pysyvät aikataulussa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan tulee lisätä

 • yhdestä kolmeen toimintoa, joiden avulla muutoksen tekeminen helpottuu
 • edistymisen aikajana
 • päivämäärä, jona molemmat arvioivat tavoitteen olevan saavutettu.

Tue myyntitiimiä

Kuuntele, mitä myyjät tarvitsevat tavoitteiden saavuttamiseksi. Kannustuksen ja positiivisen palautteen antaminen auttaa tiimiä luottamaan itseensä. Negatiivisen palautteen vastaanottaminen on hankalaa ja se voi tehdä tulevista muutoksista hankalia, jos tiimin jäsenet kokevat saavansa liian vähän tukea. Tue ja energisoi tiimiäsi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Voinko auttaa jonkin asian selvittämisessä?
 • Onko tämä suunnitelma mielestäsi toimiva?
 • Millä muilla alueilla voin auttaa?

Seuraa suunnitelmaa

Käytä valmennuksen seurantaistuntoja edistymisen määrittämisessä ja suunnitelman muuttamisessa tarvittaessa. Esitä esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Edistytkö tavoitteen saavuttamisessa?
 • Oletko havainnut uusia esteitä?
 • Tuntuuko sinusta, että suunnitelmaa tulisi päivittää?

Myyntivalmennuksen koulutusvihjeet

Myyntivalmentajan on tehtävä yhteistyötä myyjien kanssa, jotta voidaan tarkistaa edistyminen, antaa palautetta ja tarjota rohkaisua. Alla olevat kuusi vihjettä auttavat tiimin kehittämisessä. Niitä noudattamalla voit varmistaa, että myyntivalmentaja tekee pysyvän vaikutuksen.

 1. Kehitä muodollinen valmennusohjelma, -rakenne ja -aikataulu Hanki johdon, päälliköiden, esimiesten ja työtovereiden hyväksyntä varmistaaksesi, että yksittäinen myyjä, myyntitiimi, organisaatio sekä markkinat voivat hyödyntää tätä ohjelmaa.
 2. Kouluta esimiehiä uusien myyntimenetelmien ja hyvien valmennustekniikoiden käyttäjiksi. Epäviralliset valmennustekniikat voivat olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Tarjoa oikeanlaisia oppimismahdollisuuksia, jotta varmistat tiimisi olevan aina valmiina.
 3. Esitä kysymyksiä. Varmista, että myyjät johtavat keskustelua, sillä myyntivalmentajien on tarkoitus vain auttaa.
 4. Räätälöi valmennus jokaiselle myyjälle. Jokaisen myyntityyli on erilainen, joten kukin istunto on muokattava henkilölle sopivaksi. Tällöin on mahdollista keskustella siitä, miten kutakin toimintatapaa tulisi muuttaa.
 5. Vahvista valmennusta koulutusmateriaalin avulla. Huonot tavat voivat palata ajan kuluessa. Tarjoa tiimille jatkuvasti työkaluja, resursseja ja muita materiaaleja varmistaaksesi, että positiiviset tavat säilytetään.
 6. Seuraa myyntivalmennuksen vaikutusta. Yksi valmennusistunto ei vielä takaa hyvää myyntityötä. Kerää yksittäiset tiedot ja mittaustulokset korostaaksesi taktiikkaa, suorituskykyä, mittareita ja toimintatapojen muutoksia tulevissa kahdenkeskisissä istunnoissa.

Myyntivalmennusohjelman tärkeät ominaisuudet

Tarkoituksena ei ole vain valmentaa yhtä erinomaista myyjää, vaan luoda puitteet, käsikirja ja kestävät valmennustoiminnot erinomaisista myyjistä koostuvan pitkään toimivan tiimin muodostamista varten. Kun etsit dynaamista myyntivalmennusohjelmaa, ota huomioon työkalut ja resurssit, joiden avulla tiimi ja organisaatio saavuttavat lyhyt- ja pitkäaikaisia tavoitteita. Tarvitset työkalun, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

 1. Keskusteluanalytiikka: Analysoi myyjien transkriptioituja puhelutallenteita tietojenkäsittelyn avulla. Näistä puheluista siepattujen tietojen avulla myyjät voivat käyttää valikoituja merkityksellisiä tietoja muuttaessaan myyntitaktiikoita niin, että puheluista tulee entistä henkilökohtaisempia ja tuottavampia.
 2. Asiakaspalaute: Seuraa asiakkaita jatkuvasti saadaksesi selville, mitä he ajattelevat tuotteista, ja tunnista mahdollisuudet, joissa myyjät voivat parantaa myyntitekniikoitaan.
 3. Esimiehen koontinäytöt: Kokoa taktiikan, suorituskyvyn ja tavoitteiden tiedot yhteen sijaintiin aiempaa parempien tietopohjaisten päätösten tekemiseksi. Esimiehet voivat seurata asiaankuuluvia tietoja, kuten muunnokseen kuluvaa aikaa, liidien ja mahdollisuuksien välisiä muuntosuhteita, myyntitekniikan onnistumisprosenttia, prosessin nopeuttamisen tai ohjeiden tarjoamisen mahdollisuuksia ja myynnin tilaa sujuvasti myyntitoimintojen automatisointisovelluksen avulla.
 4. Myyjän tunnusluvut: Tunnista välitavoitteet, jotka tiimin on saavutettava onnistuakseen, ja määritä strategia, jonka mukaan tehdään muutoksia, jos näiden tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu.
 5. Käsikirjat: Hahmottele tiimille oikeat tekniikat onnistuneen myynnin saavuttamista varten.

Muunna organisaatiota erikoistuneen myyntiohjelman avulla

Kaikkien nykyisten tavoitteiden saavuttamisessa auttavien oikeiden myyntivalmennustyökalujen löytäminen samalla, kun liiketoimintaa määritetään tulevaa onnistumista varten, on tärkeä tekijä markkinoilla pärjäämiseksi.

Myyntitiimin on kasvaessaan ja mukautuessaan voitava täyttää asiakkaiden tarpeet millä tahansa hetkellä. Sekä tiimin että organisaation tarpeisiin sopivan tuotteen valitseminen on tärkeää, jotta pitkäikäisyys markkinoilla voidaan varmistaa.

Dynamics 365 Salesin avulla tiimi saa reaaliaikaisen näkyvyyden myynnin suorituskykyyn vuorovaikutteisten koontinäyttöjen avulla aiempaa tehokkaamman myyntivalmennuksen tarjoamiseksi. Tämän yksityiskohtaisen ennusteen avulla voidaan tunnistaa riskit ennakoivasti ja toteuttaa parhaita käytäntöjä. Tämä luo lisää liidejä ja merkittävästi myyntiä.